2020-09-14

Zarządzenia Rektora z 2020 roku

Spis zarządzeń 2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

2 stycznia 2020

1/2020

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2013 r. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

17 stycznia 2020

2/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…”

17 stycznia 2020

3/2020

w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo

21 stycznia 2020

4/2020

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

20 stycznia 2020

5/2020

w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów.

22 stycznia 2020

6/2020

w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 stycznia 2020

7/2020

w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej.

12 lutego 2020

8/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”.

13 lutego 2020

9/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

13 lutego 2020

10/2020

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników PWSZ w Chełmie w projekcie pt.” Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie.

14 lutego 2020

11/2020

w sprawie Struktury zarządzania projektem Odkrywanie Polski. Język - historia – kultura.

28 lutego 2020

12/2020

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

5 marca 2020

13/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

11 marca 2020

14/2020

w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

12 marca 2020

15/2020

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

12 marca 2020

16/2020

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu podróży służbowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

16 marca 2020

17/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

16 marca 2020

18/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

17 marca 2020

19/2020

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

23 marca 2020

20/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2020 w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

w zakresie udzielania pierwszej pomocy

23 marca 2020

21/2020

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe.

23 marca 2020

22.1/2020

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.

23 marca 2020

22.2/2020

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

26 marca 2020

23/2020

w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.

30 marca 2020

24/2020

w sprawie powołania Komisji ds. nauczycieli akademickich PWSZ w Chełmie.

2 kwietnia 2020

25/2020

w sprawie przyznawania zapomóg w związku z wystąpieniem

COVID-19.

2 kwietnia 2020

26/2020

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

2 kwietnia 2020

27/2020

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich.

2 kwietnia 2020

28/2020

w sprawie realizacji programów studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zagrożenia COVID-19.

7 kwietnia 2020

29/2020

w sprawie szczegółowych zasad kształcenia na odległość, monitoringu jakości zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w okresie zagrożenia COVID-19.

10 kwietnia 2020

30/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2020 w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10 kwietnia 2020

31/2020

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania Ankiety oceny zajęć prowadzonych w formie zdalnej.

22 kwietnia 2020

32/2020

w sprawie zasad organizacji posiedzeń organów kolegialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

30 kwietnia 2020

33/2020

w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów PWSZ w Chełmie.

12 maja 2020

34/2020

w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

12 maja 2020

35/2020

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok.

14 maja 2020

36/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14 maja 2020

37/2020

w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.

14 maja 2020

38/2020

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2020/2021.

14 maja 2020

39/2020

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika na rok akademicki 2020/2021

14 maja 2020

40/2020

w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

14 maja 2020

41/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

14 maja 2020

42/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

14 maja 2020

43/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

14 maja 2020

44/2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

14 maja 2020

45/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych.

14 maja 2020

46/2020

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2020/2021.

14 maja 2020

47/2020

w sprawie działalności Biblioteki PWSZ w Chełmie.

25 maja 2020

48/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

26 maja 2020

49/2020

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

27 maja 2020

50/2020

w zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

27 maja 2020

51/2020

w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

27 maja 2020

52/2020

w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

27 maja 2020

53/2020

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

27 maja 2020

54/2020

w sprawie zasad funkcjonowania oraz pobierania opłat za korzystanie z domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni.

28 maja 2020

55/2020

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

28 maja 2020

56/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

28 maja 2020

57.1/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów.

28 maja 2020

57.2/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie.

25 czerwca 2020

58/2020

w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry kierowniczej i administracyjnej w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”.

25 czerwca 2020

59/2020

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2020.

25 czerwca 2020

60/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

29 czerwca 2020

61/2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie wakacyjnym.

29 czerwca 2020

62/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów.

14 lipca 2020

63/2020

w sprawie przekształcenia niektórych kierunków studiów podyplomowych.

14 lipca 2020

64/2020

w sprawie udostępniania statków powietrznych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

27 lipca 2020

65/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo Studiów I stopnia w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

27 lipca 2020

66/2020

w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania w warunkach symulowanych części praktycznej egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studiów I stopnia w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

29 lipca 2020

67/2020

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się