2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2019 roku

Spis zarządzeń 2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

10 stycznia 2019

1/2019

w sprawie Regulaminu podróży służbowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

10 stycznia 2019

2/2019

w sprawie Procedury opłat studentów, uczestników Studiów Podyplomowych, mieszkańców Domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

10 stycznia 2019

3/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

22 stycznia 2019

4/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 stycznia 2019

5/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 stycznia 2019

6/2019

w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

31 stycznia 2019

7/2019

w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo

31 stycznia 2019

8/2019

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

7 lutego 2019

9/2019

w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz określenia zasad jego wydawania

7 lutego 2019

10/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu – edycja druga

12 lutego 2019

11/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego - „Sprawdź siebie”

26 lutego 2019

12/2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 - 2021

1 marca 2019

13/2019

w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

11 marca 2019

14/2019

w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia

12 marca 2019

15/2019

w sprawie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 marca 2019

16/2019

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020

14 marca 2019

17/2019

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020

18 marca 2019

18/2019

w sprawie wysokości opłat za kursy języka polskiego

18 marca 2019

19/2019

w sprawie Szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

w zakresie udzielania pierwszej pomocy

20 marca 2019

20/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

20 marca 2019

21/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

25 marca 2019

22/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia w PWSZ w Chełmie zmian, wynikających z Konstytucji dla Nauki

1 kwietnia 2019

23/2019

w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych

1 kwietnia 2019

24/2019

w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 kwietnia 2019

25/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 kwietnia 2019

26/2019

w sprawie zatwierdzenia zmian w prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

18 kwietnia 2019

27/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 kwietnia 2019

28/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 kwietnia 2019

29/2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 kwietnia 2019

30/2019

w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 maja 2019

31/2019

w sprawie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

14 maja 2019

32/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia

14 maja 2019

33/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14 maja 2019

34/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14 maja 2019

35/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14 maja 2019

36/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związanych z kształceniem na studiach w języku obcym na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14 maja 2019

37/2019

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14 maja 2019

38/2019

w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów

14 maja 2019

39/2019

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 maja 2019

40/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

14 maja 2019

41/2019

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

20 maja 2019

42/2019

w sprawie Regulaminu ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w PWSZ w Chełmie na lata 2019-2021

w PWSZ w Chełmie na lata 2019 - 2021

20 maja 2019

43/2019

w sprawie Programu Stypendialnego Studenta w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

20 maja 2019

44/2019

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do Projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

10 czerwca 2019

45/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10 czerwca 2019

46/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10 czerwca 2019

47/2019

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 czerwca 2019

48/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

1 lipca 2019

49/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

1 lipca 2019

50/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 lipca 2019

51/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego”

1 lipca 2019

52/2019

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 lipca 2019

53/2019

w sprawie ustalenia wysokości kaucji za miejsce w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie

1 lipca 2019

54/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

5 lipca 2019

55/2019

w sprawie przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

5 lipca 2019

56/2019

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie

15 lipca 2019

57/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15 lipca 2019

58/2019

w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Chełmie

 

23 lipca 2019

59/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 lipca 2019

60/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 lipca 2019

61/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020

29 lipca 2019

62/2019

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

29 lipca 2019

63/2019

w sprawie zmiany Regulaminu ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w PWSZ w Chełmie na lata 2019-2021

w PWSZ w Chełmie na lata 2019 - 2021

29 lipca 2019

64/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego”

29 lipca 2019

65/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie

29 sierpnia 2019

66/2019

w sprawie zatwierdzenia Programu Lotów Treningowych PWSZ

2 września 2019

67/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni - II edycja”

2 września 2019

68/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

2 września 2019

69/2019

w sprawie Regulaminu korzystania z Internetowej Skrzynki Jakości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2 września 2019

70/2019

w sprawie przechowywania prac sprawdzających i zaliczeniowych

9 września 2019

71/2019

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

9 września 2019

72/2019

w sprawie zasad oceny i monitorowania efektów uczenia się w PWSZ w Chełmie

9 września 2019

73/2019

w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 września 2019

74/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”

16 września 2019

75/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 września 2019

76/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów i studentek oraz powołania komisji ds. rekrutacji studentów i studentek w projekcie pn.: „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”

16 września 2019

77/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

16 września 2019

78/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 września 2019

79/2019

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Chełmie do dyscyplin naukowych dla cykli rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

23 września 2019

80/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

27 września 2019

81/2019

w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń dla studentów oraz ustalenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2019

82/2019

w sprawie Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 września 2019

83/2019

w sprawie określenia wzoru oświadczenia studenta w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie

30 września 2019

84/2019

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

30 września 2019

85/2019

w sprawie Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 października 2019

86/2019

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i zarządzania karierą

1 października 2019

87/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pt.: „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”

1 października 2019

88/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników PWSZ w Chełmie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pt.: „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

1 października 2019

89/2019

w sprawie liczebności grup studenckich

1 października 2019

90/2019

w sprawie określenia liczby Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 października 2019

91/2019

w sprawie wzoru Karty Obiegowej i formularza Indywidualnego Rozliczenia Zajęć Dydaktycznych

3 października 2019

92/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

3 października 2019

93/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

3 października 2019

94/2019

w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

18 października 2019

95/2019

w sprawie kursów językowych

18 października 2019

96/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”

30 października 2019

97/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Zawsze niech świeci słońce” – rosyjska poezja dziecięca

5 listopada 2019

98/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

18 listopada 2019

99/2019

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2 grudnia 2019

100/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 grudnia 2019

101/2019

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

9 grudnia 2019

102/2019

w sprawie powołania Komisji do spraw rozwoju kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

12 grudnia 2019

103/2019

w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

20 grudnia 2019

104/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

20 grudnia 2019

105/2019

w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2020

20 grudnia 2019

106/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

20 grudnia 2019

107/2019

w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

20 grudnia 2019

108/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się