2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2019 roku

Spis zarządzeń 2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

10 stycznia 2019

1/2019

w sprawie Regulaminu podróży służbowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

10 stycznia 2019

2/2019

w sprawie Procedury opłat studentów, uczestników Studiów Podyplomowych, mieszkańców Domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

10 stycznia 2019

3/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

22 stycznia 2019

4/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 stycznia 2019

5/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 stycznia 2019

6/2019

w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

31 stycznia 2019

7/2019

w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo

31 stycznia 2019

8/2019

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się