2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2018 roku

Spis zarządzeń 2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

15 stycznia 2018

1/2018

w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 stycznia 2018

2/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie”

31 stycznia 2018

3/2018

w sprawie zestawienia realizowanych godzin dydaktycznych

1 lutego 2018

4/2018

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Inwestycji

12 lutego 2018

5/2018

w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

12 lutego 2018

6/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad sprawowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

1 2 lutego 2018

7/2018

w sprawie Programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

 

26 lutego 2018

8/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

28 lutego 2018

9/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” – edycja pierwsza

28 lutego 2018

10/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

15 marca 2018

11/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” – edycja pierwsza

15 marca 2018

12/2018

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

15 marca 2018

13/2018

w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego

15 marca 2018

14/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Piąta

16 marca 2018

15/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury finansowania prac dyplomowych w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 marca 2018

16/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w PWSZ w Chełmie

11 kwietnia 2018

17/2018

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019

11 kwietnia 2018

18/2018

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019

12 kwietnia 2018

19/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie II edycja 2018

13 kwietnia 2018

20/2018

w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia

13 kwietnia 2018

21/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania wydatkowania środków z dotacji otrzymywanej na realizację zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków

szkoleniowych kadr powietrznych

19 kwietnia 2018

22/2018

w sprawie wprowadzenia wzoru formularza Oceny pracy dyplomowej

23 kwietnia 2018

23/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”

23 kwietnia 2018

24/2018

w sprawie powołania Komisji ds. Rekrutacji Studentów – uczestników projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”

23 kwietnia 2018

25/2018

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 kwietnia 2018

26/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

8 maja 2018

27/2018

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 maja 2018

28/2018

w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 maja 2018

29/2018

w sprawie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w PWSZ w Chełmie

24 maja 2018

30/2018

w sprawie Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych

28 maja 2018

31/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie

28 maja 2018

32/2018

w sprawie Regulaminu ponadprogramowych praktyk studenckich na kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”

28 maja 2018

33/2018

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”

28 maja 2018

34/2018

w sprawie Programu stypendialnego w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”

14 czerwca 2018

35/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019

20 czerwca 2018

36/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

20 czerwca 2018

37/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”

20 czerwca 2018

38/2018

w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji studentek i studentów – uczestniczek/uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”

26 czerwca 2018

39/2018

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

26 czerwca 2018

40/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

26 czerwca 2018

41/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

26 czerwca 2018

42/2018

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

26 czerwca 2018

43/2018

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

5 lipca 2018

44/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów, Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk oraz Regulaminu wyboru instytucji/podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych

5 lipca 2018

45/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

16 lipca 2018

46/2018

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Filologia, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika oraz Stosunki międzynarodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

16 lipca 2018

47/2018

w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom uczestniczącym w projekcie pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór oraz wzoru umowy o przystąpienie do projektu

18 lipca 2018

49/2018

w sprawie określenia zasad organizacji Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki

25 lipca 2018

50/2018

w sprawie opłaty za kurs dokształcający

25 lipca 2018

51/2018

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lipca 2018

52/2018

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 lipca 2018

53/2018

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019

27 lipca 2018

54/2018

w sprawie Komisji Rekrutacyjnej

13 sierpnia 2018

55/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

13 sierpnia 2018

56/2018

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019

16 sierpnia 2018

57/2018

w sprawie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019

16 sierpnia 2018

58/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera”

17 sierpnia 2018

59/2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

27 sierpnia 2018

60/2018

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

28 sierpnia 2018

61/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 września 2018

62/2018

w sprawie zmiany zarządzenie nr 26/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

11 wrześnie 2018

63/2018

w sprawie ustalenia wysokości zadatku oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie

 

18 września 2018

64/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckim

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

18 września 2018

65/2018

w sprawie Komisji Rekrutacyjnej

 

28 września 2018

66/2018

w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

 

28 września 2018

67/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia 51/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

28 września 2018

68/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

28 września 2018

69/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2018

70/2018

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2018

71/2018

w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych

 

28 września 2018

72/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Studia dualne w PWSZ w Chełmie”

28 września 2018

73/2018

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2018

74/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia w PWSZ

w Chełmie zmian, wynikających z Konstytucji dla Nauki

 

19 października 2018

75/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

19 października 2018

76/2018

w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 października 2018

77/2018

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

29 października 2018

78/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów”. Poezja Włodzimierza Wysockiego

29 października 2018

79/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2018 w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji studentek i studentów – uczestniczek/uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”

14 listopada 2018

80/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu literackiego dla studentów I i II roku filologii angielskiej

30 listopada 2018

81/2018

w sprawie utworzenia Pracowni „Centrum Edukacji Matematycznej”

30 listopada 2018

82/2018

w sprawie utworzenia Pracowni Ekologii i Łowiectwa

 

30 listopada 2018

83/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie

30 listopada 2018

84/2018

w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowych

3 grudnia 2018

85/2018

w sprawie wprowadzenia Znaku graficznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

13 grudnia 2018

86/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii PWSZ w Chełmie

18 grudnia 2018

87/2018

w sprawie wprowadzenie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

31 grudnia 2018

88/2018

w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

do celów umarzania kredytów studenckich

31 grudnia 2018

89/2018

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się