2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2017 roku

Spis zarządzeń 2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

30 stycznia 2017

1/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 stycznia 2017

2/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

31 stycznia 2017

3/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

31 stycznia 2017

4/2017

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 lutego 2017

5/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w ramach projektu „Nowe Kompetencje – Lepszy Start. Wsparcie Studentów PWSZ w Chełmie”

15 lutego 2017

6/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu IV Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

21 lutego 2017

7/2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pn.: "Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach PO WER"

22 lutego 2017

8/2017

w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej

16 marca 2017

9/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej

24 marca 2017

10/2017

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 marca 2017

11/2017

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 marca 2017

12/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie I edycja 2017

10 kwietnia 2017

13/2017

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie I edycja 2017

10 kwietnia 2017

14/2017

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

10 kwietnia 2017

15/2017

 

w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018

24 kwietnia 2017

16/2017

 

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 kwietnia 2017

17/2017

 

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2017/2018

27 kwietnia 2017

18/2017

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

27 kwietnia 2017

19/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

28 kwietnia 2017

20/2016

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 kwietnia 2017

21/2017

w sprawie szkoleń lotniczych BVLOS/VLOS

28 kwietnia 2017

22/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Ocena własności mechanicznych podkładów kolejowych wykonanych z mieszanki tworzyw wielkocząsteczkowych z pyłem sosnowym

28 kwietnia 2017

23/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Opracowanie receptury środka zabezpieczającego podkład kolejowy w aspekcie 25-letniego okresu trwałości

5 maja 2017

24/2017

w sprawie audytu wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

8 maja 2017

25/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

8 maja 2017

26/2017

w sprawie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

29 maja 2017

27/2017

w sprawie opłat za kursy dokształcające

29 maja 2017

28/2017

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów

30 maja 2017

29/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie

30 maja 2017

30/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

1 czerwca 2017

31/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku w Sielcu koło Chełma

6 czerwca 2017

32/2017

w sprawie Regulaminu wyboru instytucji /podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych studentów PWSZ w Chełmie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 czerwca 2017

33/2017

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Rolnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Matematyka w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”- II edycja

13 czerwca 2017

34/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie podróży służbowych pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2017

35/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018

13 czerwca 2017

36/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja

13 czerwca 2017

37/2017

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 czerwca 2017

38/2017

w sprawie Szkolenia do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)

27 czerwca 2017

39/2017

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

27 czerwca 2017

40/2017

w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów

17 lipca 2017

41/2017

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

17 lipca 2017

42/2017

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2017

43/2017

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2017

44/2017

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach/poziomach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

25 września 2017

45/2017

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

25 września 2017

46/2017

w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich

28 września 2017

47/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

28 września 2017

48/2017

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

28 września 2017

49/2017

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2017

50/2017

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów, Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk oraz Regulaminu wyboru instytucji/podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych

28 września 2017

51/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

28 września 2017

52/2017

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe oraz Pielęgniarstwo w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabór

28 września 2017

53/2017

w sprawie zmiany zarządzenie nr 19/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

28 września 2017

54/2017

w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabór oraz wzoru umowy o przystąpienie do projektu

28 września 2017

55/2017

w sprawie zmiany kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

28 września 2017

56/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz określenia zasad ich wydawania

28 września 2017

57/2017

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

26 października 2017

58/2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 listopada 2017

59/2017

w sprawie wysokości opłaty za kurs Repetytorium z fizyki

12 grudnia 2017

60/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

12 grudnia 2017

61/2017

w sprawie Szkolenia AutoCAD i SolidEDGE w zakresie konstrukcji mechanicznych

12 grudnia 2017

62/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Oddziaływanie telefonu komórkowego na organizm ludzki podczas rozmowy telefonicznej

20 grudnia 2017

63/2017

w sprawie ustanowienia Dnia Rektorskiego

20 grudnia 2017

64/2017

w sprawie zmiany składu rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się