2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2016 roku

Spis zarządzeń 2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

18 stycznia 2016 r.

1/2016 w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

21 stycznia 2016 r.

2/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w PWSZ w Chełmie

21 stycznia 2016 r.

3/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2016  Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie z dnia 14 stycznia 2016 r.

z dnia 14 stycznia 2016 r.

21 stycznia 2016 r.

4/2016 w sprawie sposobu powołania Prorektorów

21 stycznia 2016 r.

5/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Diagnostyka stanu i procesu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej

29 stycznia 2016 r.

6/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 lutego 2016 r.

7/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, rejestracji, działania oraz likwidacji uczelnianych organizacji studenckich

22 lutego 2016 r.

8/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lutego 2016 r.

9/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 marca 2016 r.

10/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

7 marca 2016 r.

11/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2016

7 marca 2016 r.

12/2016 w sprawie wysokości opłat za kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

30 marca 2016 r.

13/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu literackiego „Wspomnienia, wspomnienia…”

1 kwietnia 2016 r.

14/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego „Książka moim przyjacielem”

12 kwietnia 2016 r.

15/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15 kwietnia 2016 r.

16/2016 w sprawie wysokości opłat za kurs dokształcający „Szkolenie w zakresie cięcia hydroabrazyjnego (WaterJet) oraz plazmowego”

25 kwietnia 2016 r.

17/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

26 kwietnia 2016 r.

18/2016 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2016/2017

26 kwietnia 2016 r.

19/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017

26 kwietnia 2016 r.

20/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

26 kwietnia 2016 r.

21/2016 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich

26 kwietnia 2016 r.

22/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

26 kwietnia 2016 r.

23/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2016 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

26 kwietnia 2016 r.

24/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 maja 2016 r.

25/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 maja 2016 r.

26/2016 w sprawie w sprawie zasad przyjmowania cudzoziemców na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6 czerwca 2016 r.

27/2016 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

28/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

29/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

30/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

14 czerwca 2016 r.

31/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017

14 czerwca 2016 r.

32/2016 w sprawie liczby kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, która warunkuje uruchomienie kształcenia na danym kierunku/specjalności studiów

14 czerwca 2016 r.

33/2016 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 czerwca 2016 r.

34/2016 w sprawie ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

21 czerwca 2016 r.

35/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości

Języka Polskiego przez Cudzoziemców

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r.

36/2016 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

27 czerwca 2016 r.

37/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r.

38/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lipca 2016 r.

39/2016 w sprawie określenia zasad organizacji Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki

1 września 2016 r.

40/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów

1 września 2016 r.

41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1 września 2016 r.

42/2016 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

9 września 2016 r.

43/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

19 września 2016 r.

44/2016 w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

19 września 2016 r.

45/2016 w sprawie zmiany wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

19 września 2016 r.

46/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

28 września 2016 r.

47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2016 r.

48/2016 w sprawie utworzenia Laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie

28 września 2016 r.

49/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 września 2016 r.

50/2016 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 września 2016 r.

51/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

29 września 2016 r.

52/2016 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

29 września 2016 r.

53/2016 w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

4 października 2016 r.

54/2016 w sprawie powołania Zespołów ds. Opracowania Raportów Samooceny  na Kierunku Elektrotechnika oraz na Kierunku Budownictwo  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 października 2016 r.

55/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

26 października 2016 r.

56/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół ponadgimnazjalnych „Kwiaty naszego niespotkania” – poezja Anny Achmatowej

14 listopada 2016 r.

57/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku

14 listopada 2016 r.

58/2016 w sprawie procedur realizowanych przez PWSZ w Chełmie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych

14 listopada 2016 r.

59/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2016 z dnia 19 września 2016 roku

14 listopada 2016 r.

60/2016 w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów

14 listopada 2016 r.

61/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

24 listopada 2016 r.

62/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5 grudnia 2016 r.

63/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

– Edycja Czwarta

19 grudnia 2016 r.

64/2016 w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Edycja Czwarta

21 grudnia 2016 r.

65/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

21 grudnia 2016 r.

66/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Porównanie właściwości materiałów kompozytowych o właściwościach i zastosowaniach kamienia (parapety, donice, płyty, stopnice zewnętrzne) z udziałem recyrkulatu kompozytu szklanego i ceramicznego wyprodukowanych z wykorzystaniem różnych technologii produkcji

21 grudnia 2016 r.

67/2016 w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Rolnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika oraz Pielęgniarstwo w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

29 grudnia 2016 r.

68/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

29 grudnia 2016 r.

69/2016 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

70/2016 w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

71/2016 w sprawie zasad ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej oraz wsparcia i asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch Egeria w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

72/2016 w sprawie zmiany terminologii przyjętej w aktach normatywnych Rektora PWSZ w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

73/2016 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

74/2016 w sprawie Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się