2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2015 roku

Spis zarządzeń 2015
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie


Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

5 stycznia 2015 r.

1/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu poetyckiego ,,Powiedz mi, jak mnie kochasz…”

5 stycznia 2015 r.

2/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5 stycznia 2015 r.

3/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego w PWSZ w Chełmie

5 stycznia 2015 r.

4/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

2 lutego 2015 r.

5/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej
Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 marca 2015 r.

6/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego „Moja praca”

23 marca 2015 r.

7/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ortograficznego Dyktando Chełmskie

24 marca 2015 r.

8/2015 w sprawie podróży służbowych pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 kwietnia 2015 r.

9/2015 w sprawie weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 kwietnia 2015 r.

10/2015 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2015/2016

30 kwietnia 2015 r.

11/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się
o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016

30 kwietnia 2015 r.

12/2015 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

30 kwietnia 2015 r.

13/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

8 czerwca 2015 r.

14/2015 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lipca 2015 r.

15/2015 w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6 lipca 2015 r.

16/2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 lipca 2015 r.

17/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016

20 lipca 2015 r.

18/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 sierpnia 2015 r.

19/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

21 września 2015 r.

20/2015w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

22 września 2015

21/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej

22 września 2015

22/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2015 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2015/2016

28 września 2015

23/2015 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

24/2015 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców

28 września 2015

25/2015 w sprawie zmiany zarządzenia o wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

26/2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2015

27/2015 w sprawie dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów

28 września 2015

28/2015 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

28 września 2015

29/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Technologie wytwarzania wspomagane technikami laserowymi i ich wpływ na konstytuowanie stereometrii powierzchni

28 września 2015

30/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Dokładność zautomatyzowanych systemów obróbkowych i spawalniczych wspomaganych robotami przemysłowymi

28 września 2015

31/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Modelowanie i symulacja procesów technologicznych wytwarzania oraz właściwości nowoczesnych materiałów kompozytowych

28 września 2015

32/2015 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Diagnostyka stanu i procesu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej

30 października 2015

33/2015 w sprawie zmiany wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

16 listopada 2015

34/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2015 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 listopada 2015

35/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej . „Łzy i rojenia, kwiaty, marzenia – daruję ci” - Siergiej Jesienin w 120. rocznicę urodzin Poety

17 listopada 2015

36/2015 w sprawie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 listopada 2015

37/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu: „Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie”

30 listopada 2015

38/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Trzecia

11 grudnia 2015

39/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

11 grudnia 2015

40/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się