2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2014 roku

Spis zarządzeń 2014

 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

2 stycznia 2014 r.

1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

3 stycznia 2014 r.

2/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego ,, Janusz Korczak – zawsze aktualny wzór moralnego postępowania”

3 stycznia 2014 r.

3/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania finansami oraz zarządzania jakością kształcenia

14 stycznia 2014 r.

4/2014 w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 stycznia 2014 r.

5/2014 w sprawie opłaty za wydanie duplikatu Certyfikatu dla uczestników szkoleń modułowych

15 stycznia 2014 r.

6/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie III Edycja 2014

15 stycznia 2014 r.

7/2014 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej”

17 lutego 2014 r.

8/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu samooceny kierunku Mechanika i budowa maszyn

3 marca 2014 r.

9/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,, Sprawdź siebie” – konkurs gramatyczny języka rosyjskiego

13 marca 2014 r.

10/2014 w sprawie zamiany zarządzenia nr 5/2014
w sprawie opłaty za wydanie duplikatu Certyfikatu dla uczestników szkoleń modułowych

14 marca 2014 r.

11/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania raportu samooceny kierunku Matematyka

24 marca 2014 r.

12/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania kadrami, finansami oraz jakością kształcenia

24 marca 2014 r.

13/2014 w sprawie wysokości opłat za kurs Modelowanie bryłowe elementów części maszyn i założeń w systemie NX 8.5

1 kwietnia 2014 r.

14/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego ,,Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”

1 kwietnia 2014 r.

15/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 kwietnia 2014 r.

16/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie o wartości przekraczającej 30 000 euro

16 kwietnia 2014 r.

17/2014 w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

25 kwietnia 2014 r.

18/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie Zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich

12 maja 2014 r.

19/2014 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015

12 maja 2014 r.

20/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015

12 maja 2014 r.

21/2014 w sprawie w sprawie wzoru oświadczenia składnego przez kandydata na studia stacjonarne

15 maja 2014 r.

22/2014 w sprawie zmian w Zakładowym Regulaminie Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi

15 maja 2014 r.

23/2014 w sprawie zasad oceny i monitorowania efektów kształcenia w PWSZ w Chełmie

15 maja 2014 r.

24/2014 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

21 maja 2014 r.

25/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

2 czerwca 2014 r.

26/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji ,,Budowa laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

2 czerwca 2014 r.

27/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie III Edycja 2014

2 czerwca 2014 r.

28/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe

2 czerwca 2014 r.

29/2014 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2 czerwca 2014 r.

30/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu MindSteps

2 czerwca 2014 r.

31/2014 w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych

2 czerwca 2014 r.

32/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania kadrami oraz jakością kształcenia

2 czerwca 2014 r.

33/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania majątkiem trwałym, zarządzania finansami oraz systemu identyfikacji środków trwałych

19 czerwca 2014 r.

34/2014 w sprawie wprowadzenia Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

23 czerwca 2014 r.

35/2014 w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej

23 czerwca 2014 r.

36/2014 w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów

23 czerwca 2014 r.

37/2014 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia

30 czerwca 2014 r.

38/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunek Pielęgniarstwo

15 lipca 2014 r.

39/2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

15 lipca 2014 r.

40/2014 w sprawie przechowywania prac sprawdzających i zaliczeniowych

13 sierpnia 2014 r.

41/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2014/2015

13 sierpnia 2014 r.

42/2014 w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacyjnych budynków wchodzących w skład Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie

1 września 2014 r.

43/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

1 września 2014 r.

44/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

1 września 2014 r.

45/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2014 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015

15 września 2014 r.

46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15 września 2014 r.

47/2014 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

15 września 2014 r.

48/2014 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

15 września 2014 r.

49/2014 w sprawie oświadczenia studenta przenoszącego się z innej Uczelni o kontynuowaniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22 września 2014 r.

50/2014 w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 września 2014 r.

51/2014 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015

24 września 2014 r.

52/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 września 2014 r.

53/2014 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 września 2014 r.

54/2014 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców

24 września 2014 r.

55/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 września 2014 r.

56/2014 w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 września 2014 r.

57/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

24 września 2014 r.

58/2014 w sprawie ustalenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia

24 września 2014 r.

59/2014 w sprawie ustalenia wzoru umowy na powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych

24 września 2014 r.

60/2014 w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

30 października 2014r.

61/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

30 października 2014r.

62/2014 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

14 listopada 2014 r.

63/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Druga

14 listopada 2014 r.

64/2014 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

14 listopada 2014 r.

65/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,,Ach, to nieważne, co będzie, a zresztą….” – Konkurs pieśni i poezji Bułata Okudżawy

9 grudnia 2014 r.

66/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko – plastycznego ,,Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”

9 grudnia 2014 r.

67/2014 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

18 grudnia 2014 r.

68/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu samooceny kierunku Stosunki Międzynarodowe

18 grudnia 2014 r.

69/2014 w sprawie weryfikacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych

18 grudnia 2014 r.

70/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w PWSZ w Chełmie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się