2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2013 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2013 roku

 

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

7 stycznia 2013

1/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie II Edycja 2013

7 stycznia 2013

2/2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie o wartości przekraczającej 14 000 euro

28 stycznia 2013

3/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko – plastycznego ,,W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka?”

28 stycznia 2013

4/2013 w sprawie Procedury dokonywania zamówień publicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

12 kwietnia 2013

5/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia
i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

12 kwietnia 2013

6/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,,Nagraj  reportaż radiowy i zgarnij nagrody”

12 kwietnia 2013

7/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

15 kwietnia 2013

8/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 kwietnia 2013

9/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

10 maja 2013

10/2013 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014

10 maja 2013

11/2013 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2013/2014

10 maja 2013

12/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

10 maja 2013

13/2013 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne

10 maja 2013

14/2013 w sprawie określenia zasad dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

15 maja 2013

15/2013 w sprawie wysokości opłat za kursy

15 maja 2013

16/2013 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

15 maja 2013

17/2013 w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej

15 maja 2013

18/2013 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe

16 maja 2013

19/2013 w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych

28 maja 2013

20/2013 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 czerwca 2013

21/2013 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 czerwca 2013

22/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

28 czerwca 2013

23/2013 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

2 lipca 2013

24/2013 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne

15 lipca 2013

25/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

15 lipca 2013

26/2013 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

15 lipca 2013

27/2013 w sprawie zasad tworzenia, rejestracji, działania oraz likwidacji uczelnianych organizacji studenckich

22 lipca 2013

28/2013 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności
za studia odbywane przez cudzoziemców

22 lipca 2013

29/2013 w sprawie wprowadzenia wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz określenia zasad ich wydawania

1 sierpnia 2013

30/2013 w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania studiów podyplomowych i kursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

12 września 2013

31/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ w Chełmie

12 września 2013

32/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

12 września 2013

33/2013 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów

24 września 2013

34/2013 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 września 2013

35/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

24 września 2013

36/2013 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Posiadanego przez Nauczyciela Akademickiego Doświadczenia Zawodowego

24 września 2013

37/2013 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014

24 września 2013

38/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

24 września 2013

39/2013 w sprawie likwidacji Katedry Historii w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

24 września 2013

40/2013 w sprawie likwidacji Katedry Germanistyki w ramach Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

24 września 2013

41/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

24 września 2013

42/2013 w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów na specjalności dodatkowej

24 września 2013

43/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2012 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 października 2013

44/2013 w sprawie Procedury dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 października 2013

45/2013 w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

8 listopada 2013

46/2013 w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

8 listopada 2013

47/2013 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

8 listopada 2013

48/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej”

22 listopada 2013

49/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania dokumentacji jednolitej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz procedur zarządzania incydentami bezpieczeństwa IT i zasobami informatycznymi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2 grudnia 2013

50/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2 grudnia 2013

51/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia
i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3 grudnia 2013

52/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4 grudnia 2013

53/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4 grudnia 2013

54/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr47/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora
ds. Jakości Kształcenia

6 grudnia 2013

55/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 grudnia 2013

56/2013 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania majątkiem trwałym i zarządzania kadrami

19 grudnia 2013

57/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

19 grudnia 2013

58/2013 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/2013 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów

19 grudnia 2013

59/2013 w sprawie Zasad Gospodarki Finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się