2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2012 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2012 roku

 

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

2 stycznia 2012

1/2012 w sprawie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lutego 2012

2/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

6 lutego 2012

3/2012 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lutego 2012

4/2012 w sprawie Regulaminu konkursu ortograficznego Dyktando Chełmskie

24 lutego 2012

5/2012 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg
 i wniosków

5 marca 2012

6/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

10 kwietnia 2012

7/2012 w sprawie Zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich

10 kwietnia 2012

8/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

7 maja 2012

9/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady
i tryb sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10 maja 2012

10/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013

10 maja 2012

11/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

10 maja 2012

12/2012 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013

25 maja 2012

13/2012 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za pracę świadczoną
w ramach realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych

25 maja 2012

14/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym regulaminie Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi

25 maja 2012

14A/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

1 czerwca 2012

15/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 czerwca 2012

16/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

25 czerwca 2012

17/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2011 w sprawie opłat za kursy dokształcające

20 lipca 2012

18/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

20 lipca 2012

19/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót w ramach inwestycji Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

24 lipca 2012

20/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 lipca 2012

21/2012 w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach programu LLP - Erasmus

27 lipca 2012

22/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

2 sierpnia 2012

23/2012 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne

7 sierpnia 2012

24/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2012

25/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ w Chełmie

7 sierpnia 2012

26/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2012

27/2012 w sprawie zmiany Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22 sierpnia 2012

28/2012 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji ,,Budowa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – etap I część I”

23 sierpnia 2012

29/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

23 sierpnia 2012

30/2012 w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych

27 sierpnia 2012

31/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 sierpnia 2012

32/2012 w sprawie zasad wystawienia faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 sierpnia 2012

33/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Studentów

28 sierpnia 2012

34/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Nauczycieli Akademickich

18 września 2012

35/2012 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2012/2013

18 września 2012

36/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

24 września 2012

37/2012 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

38/2012 w sprawie ustalenia wzorów aneksów do umów oraz wzorów umów o warunkach odpłatności

27 września 2012

39/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

40/2012 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

41/2012 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

42/2012 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców

27 września 2012

43/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

28 września 2012

44/2012 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

28 września 2012

45/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2012

46/2012 w sprawie zasad wyłaniania 5 % najlepszych studentów do stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

28 września 2012

47/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

10 października 2012

48/2012 w sprawie opłat za kursy doszkalające – Szkolenie modułowe dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

22 października 2012

49/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Laboratorium badan środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

25 października 2012

50/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowywania Raportu Samooceny na Kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

25 października 2012

51/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

25 października 2012

52/2012 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

22 listopada 2012

53/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

22 listopada 2012

54/2012 w sprawie wzoru umowy za powtarzanie zajęć z jednego przedmiotu z długiem kredytowym

22 listopada 2012

55/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22 listopada 2012

56/2012 w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

22 listopada 2012

57/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3 grudnia 2012

58/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia kursu

12 grudnia 2012

59/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się