Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-01 13:49:23  Grzegorz Olszanowski

Zmieniono nazwę z 'Prorektor ds. Rozwoju' na 'Prorektor ds. Studenckich'

Pole category_id zmieniło wartość z '38093' na '38091'

Pole short zmieniło wartość z 'prorektor-ds-rozwoju' na 'prorektor-ds-studenckich'

Pole slug zmieniło wartość z 'prorektor-ds-rozwoju' na 'prorektor-ds-studenckich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProrektor ds. RozwojuProrektor ds. Studenckich
category_id3809338091
shortprorektor-ds-rozwojuprorektor-ds-studenckich
slugprorektor-ds-rozwojuprorektor-ds-studenckich
2019-10-01 14:04:43  Grzegorz Olszanowski

Pole full zmieniło wartość z '<div align="center"> <img height="360" src="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/uploads/images/B_Falda.jpg" width="240" /></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <p> <strong>Beata Fałda</strong>&ndash; dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. &bdquo;Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza por&oacute;wnawcza&rdquo; napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt.&nbsp;&bdquo;Modelowanie dynamiczne proces&oacute;w ekonomicznych&rdquo;, kt&oacute;rej promotorem był prof. dr hab. J&oacute;zef Zając.</p> <p> W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.</p> <p> Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studi&oacute;w i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.</p> <p> Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiot&oacute;w związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj.&nbsp;ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej&nbsp;zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i&nbsp;ekonometrią.</p> <p> Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręcznik&oacute;w. Wsp&oacute;łorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy &bdquo;Scientific Bulletin of Chełm&rdquo; oraz innych wydawnictw zwartych.</p> <p> Aktywnie wsp&oacute;łpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyr&oacute;żniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju</strong></p> <div align="justify"> <div> <p> Prorektor ds. Rozwoju podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązk&oacute;w Prorektora ds. Rozwoju należy:</p> </div> </div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <ul> <li> <div> koordynowanie prac nad stworzeniem strategii i program&oacute;w rozwoju Uczelni;</div> </li> <li> koordynacja wsp&oacute;łpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi partnerami w kraju i&nbsp;za&nbsp;granicą;</li> <li> koordynacja prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni;</li> <li> koordynacja prac związanych z rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni;</li> <li> nadzorowanie działalności promocyjnej Uczelni;</li> <li> nadzorowanie działalności Centrum Studi&oacute;w Podyplomowych, Centrum Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego;</li> <li> nadz&oacute;r nad funkcjonowaniem systemu praktyk studenckich.</li> </ul> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Kontakt</strong>:</div> <p> tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl</p> ' na '<div align="center"> <img height="360" src="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/uploads/images/B_Falda.jpg" width="240" /></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <p style="text-align: justify;"> <strong>Beata Fałda</strong>&ndash; dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. &bdquo;Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza por&oacute;wnawcza&rdquo; napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt.&nbsp;&bdquo;Modelowanie dynamiczne proces&oacute;w ekonomicznych&rdquo;, kt&oacute;rej promotorem był prof. dr hab. J&oacute;zef Zając.</p> <p style="text-align: justify;"> W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.</p> <p style="text-align: justify;"> Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studi&oacute;w i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiot&oacute;w związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj.&nbsp;ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej&nbsp;zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i&nbsp;ekonometrią.</p> <p style="text-align: justify;"> Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręcznik&oacute;w. Wsp&oacute;łorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy &bdquo;Scientific Bulletin of Chełm&rdquo; oraz innych wydawnictw zwartych.</p> <p style="text-align: justify;"> Aktywnie wsp&oacute;łpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyr&oacute;żniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Kompetencje Prorektora ds. Studenckich</h3> <p style="text-align: justify;"> Prorektor ds. Studenckich podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązk&oacute;w Prorektora ds. Studenckich należy:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie prac nad przygotowywaniem wniosk&oacute;w o nowe kierunki kształcenia;</li> <li style="text-align: justify;"> koordynacja i nadz&oacute;r prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni oraz rozwojem naukowym nauczycieli akademickich;</li> <li style="text-align: justify;"> nadz&oacute;r nad działalnością Instytut&oacute;w oraz całością procesu dydaktycznego, w tym przedkładanie wniosk&oacute;w w zakresie zmian organizacyjnych, wynikających z potrzeb i rozwoju działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej;</li> <li style="text-align: justify;"> koordynacja i nadz&oacute;r nad działalnością wydawniczą Uczelni;</li> <li style="text-align: justify;"> nadz&oacute;r nad działalnością naukową, kulturalną i sportową organizacji studenckich</li> <li style="text-align: justify;"> nadz&oacute;r nad funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla student&oacute;w.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt</strong>:</p> <p> tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

Beata Fałda– dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając.

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju

Prorektor ds. Rozwoju podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Rozwoju należy:

 
 
 
 • koordynowanie prac nad stworzeniem strategii i programów rozwoju Uczelni;
 • koordynacja współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi partnerami w kraju i za granicą;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności promocyjnej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu praktyk studenckich.
 
 
Kontakt:

tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

 

Beata Fałda– dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając.

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kompetencje Prorektora ds. Studenckich

Prorektor ds. Studenckich podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Studenckich należy:

 • koordynowanie prac nad przygotowywaniem wniosków o nowe kierunki kształcenia;
 • koordynacja i nadzór prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni oraz rozwojem naukowym nauczycieli akademickich;
 • nadzór nad działalnością Instytutów oraz całością procesu dydaktycznego, w tym przedkładanie wniosków w zakresie zmian organizacyjnych, wynikających z potrzeb i rozwoju działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej;
 • koordynacja i nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni;
 • nadzór nad działalnością naukową, kulturalną i sportową organizacji studenckich
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla studentów.

 

Kontakt:

tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

2019-05-13 14:02:37  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 222158 o nazwie 'Prorektor ds. Rozwoju'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222158
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteProrektor ds. Rozwoju
category_idpuste38093
language_idpuste1
shortpusteprorektor-ds-rozwoju
fullpuste
 

Beata Fałda– dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając.

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju

Prorektor ds. Rozwoju podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Rozwoju należy:

 
 
 
 • koordynowanie prac nad stworzeniem strategii i programów rozwoju Uczelni;
 • koordynacja współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi partnerami w kraju i za granicą;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności promocyjnej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu praktyk studenckich.
 
 
Kontakt:

tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

publishfrompuste2019-05-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprorektor-ds-rozwoju

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się