Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-08 13:35:59  Leszek Zadrąg

Pole full zmieniło wartość z '<p> <img alt="" height="360" src="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/uploads/images/A_Tofil.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.0016px;" width="260" /></p> <p> <strong>prof. PWSZ w Chełmie, dr hab.inż. Arkadiusz Tofil&nbsp;</strong>- od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i wsp&oacute;łpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyr&oacute;żnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwi&oacute;rowego metalowych pręt&oacute;w okrągłych&rdquo; napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. R&oacute;wnolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obr&oacute;bki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub wsp&oacute;łautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patent&oacute;w. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obr&oacute;bki plastycznej metali, gł&oacute;wnie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz proces&oacute;w kucia, jak r&oacute;wnież obr&oacute;bki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiot&oacute;w związanych z obr&oacute;bką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub wsp&oacute;łautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespoł&oacute;w w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących gł&oacute;wnie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.:&rdquo; Procesy kształtowania p&oacute;łwyrob&oacute;w w uniwersalnej walcarce kuźniczej&rdquo;. Publikacja przedstawia gł&oacute;wne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji proces&oacute;w walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyr&oacute;żniony Nagrodą Ministra Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kompetencje Rektora</strong></p> <p> Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracownik&oacute;w, student&oacute;w oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z&nbsp;wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organ&oacute;w Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i&nbsp;znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadz&oacute;r nad działalnością dydaktyczną i&nbsp;badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązk&oacute;w prorektor&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong></p> <p> tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <img alt="" height="360" src="http://www.bip.pwsz.chelm.pl/uploads/images/A_Tofil.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.0016px;" width="260" /></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>prof. PWSZ w Chełmie, dr hab.inż. Arkadiusz Tofil&nbsp;</strong>- od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i wsp&oacute;łpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyr&oacute;żnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwi&oacute;rowego metalowych pręt&oacute;w okrągłych&rdquo; napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. R&oacute;wnolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obr&oacute;bki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub wsp&oacute;łautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patent&oacute;w. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obr&oacute;bki plastycznej metali, gł&oacute;wnie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz proces&oacute;w kucia, jak r&oacute;wnież obr&oacute;bki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiot&oacute;w związanych z obr&oacute;bką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub wsp&oacute;łautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespoł&oacute;w w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących gł&oacute;wnie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.:&rdquo; Procesy kształtowania p&oacute;łwyrob&oacute;w w uniwersalnej walcarce kuźniczej&rdquo;. Publikacja przedstawia gł&oacute;wne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji proces&oacute;w walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyr&oacute;żniony Nagrodą Ministra Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Kompetencje Rektora</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracownik&oacute;w, student&oacute;w oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z&nbsp;wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organ&oacute;w Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i&nbsp;znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadz&oacute;r nad działalnością dydaktyczną i&nbsp;badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązk&oacute;w prorektor&oacute;w.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Kontakt:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

prof. PWSZ w Chełmie, dr hab.inż. Arkadiusz Tofil - od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. Równolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub współautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespołów w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących głównie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.:” Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej”. Publikacja przedstawia główne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji procesów walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Kompetencje Rektora

Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

 

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

 

 

 

prof. PWSZ w Chełmie, dr hab.inż. Arkadiusz Tofil - od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. Równolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub współautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespołów w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących głównie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.:” Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej”. Publikacja przedstawia główne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji procesów walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Kompetencje Rektora

Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

 

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

2019-05-08 13:35:17  Leszek Zadrąg

Utworzono artykuł 219241 o nazwie 'Rektor'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste219241
user_idpuste2501796
resource_idpuste1772
namepusteRektor
category_idpuste38090
language_idpuste1
shortpusterektor
fullpuste

prof. PWSZ w Chełmie, dr hab.inż. Arkadiusz Tofil - od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. Równolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub współautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespołów w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących głównie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.:” Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej”. Publikacja przedstawia główne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji procesów walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Kompetencje Rektora

Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

 

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

 

 

publishfrompuste2019-05-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusterektor

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się