2020-09-14

Uchwały Senatu z 2020 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2020 roku

 

CXXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 stycznia 2020 r.

1.

1/CXXXVIII/2020

w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

2.

2/CXXVIII/2020

w sprawie zmiany uchwały nr 2/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021

3.

3/CXXXVIII/2020

w sprawie Studiów podyplomowych w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

CXXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 marca 2020 r.

1.

1/CXXXIX/2020

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXXIX/2020

w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

CXL posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 marca 2020 r.

1.

1/CXL/2020

w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora

2.

2/CXL/2020

w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe

3.

3/CXL/2020

w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika

4.

4/CXL/2020

w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

5.

5/CXL/2020

w sprawie uchylenia uchwały nr 4/XLII/2007 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

CXLI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

1.

1/CXLI/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXLI/2020

w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

 

CXLII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r.

1.

1/CXLII/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXLII/2020

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2021/2022

 

CXLIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 lipca 2020 r.

1.

1/CXLIII/2020

w sprawie opinii Senatu dotyczącej powołania Prorektora właściwego ds. studenckich

2.

2/CXLIII/2020

w sprawie opinii Senatu dotyczącej pełnienia funkcji kierowniczej - Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXLIII/2020

w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

4.

4/CXLIII/2020

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXLIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

1.

1/CXLIV/2020

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXLIV/2020

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXLIV/2020

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXLIV/2020

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CXLIV/2020

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXLIV/2020

w sprawie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

7.

7/CXLIV/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

8.

8/CXLIV/2020

w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się