2019-05-20

Uchwały Senatu z 2018 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2018 roku

CXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 stycznia 2018 r.

1.

1/CXV/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017

2.

2/CXV/2018

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

3.

3/CXV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie

4.

4/CXV/2018

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

5.

5/CXV/2018

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

6.

6/CXV/2018

w sprawie studiów podyplomowych

7.

7/CXV/2018

w sprawie powołania kierownika Katedry Budownictwa

8.

8/CXV/2018

w sprawie nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy

 

 

CXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 marca 2018 r.

1.

1/CXVI/2018

w sprawie inwestycji „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

2.

2/CXVI/2018

w sprawie inwestycji „Budowa budynku dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – ostatni etap”

3.

3/CXVI/2018

w sprawie utworzenia nowej specjalizacji „Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym”

4.

4/CXVI/2018

w sprawie studiów podyplomowych

 

CXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 marca 2018 r.

1.

1/CXVII/2018

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne

2.

2/CXVII/2018

w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni

3.

3/CXVII/2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu

4.

4/CXVII/2018

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach V naboru ofert

5.

5/CXVII/2018

w sprawie przyjęcia Programu Rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

1.

1/CXVIII/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017

2.

2/CXVIII/2018

w sprawie realizacji zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”

3.

3/CXVIII/2018

w sprawie realizacji pilotażowego wdrożenia systemu ECVET przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie

4.

4/CXVIII/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CXVIII/2018

w sprawie inwestycji „Budowa pasa startowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

 

CXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2018 r.

1.

1/CXIX/2018

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

2.

2/CXIX/2018

w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe

3.

3/CXIX/2018

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe

4.

4/CXIX/2018

w sprawie programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe

5.

5/CXIX/2018

w sprawie nazwy specjalności na kierunku Filologia

6.

6/CXIX/2018

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXIX/2018

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

8.

8/CXIX/2018

w sprawie programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Pielęgniarstwo

9.

9/CXIX/2018

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

 

CXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 czerwca 2018 r.

1.

1/CXX/2018

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.

2/CXX/2018

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

3.

3/CXX/2018

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019

4.

4/CXX/2018

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

 

 

CXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r.

1.

1/CXXI/2018

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXI/2018

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

3.

3/CXXI/2018

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

4.

4/CXXI/2018

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla specjalności kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika

5.

5/CXXI/2018

w sprawie likwidacji specjalności kształcenia

6.

6/CXXI/2018

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach V naboru ofert

 

CXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 sierpnia 2018 r.

1.

1/CXXII/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 3/CXX/2018 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019

2.

2/CXXII/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

 

CXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 września 2018 r.

1.

1/CXXIII/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXIII/2018

w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXXIII/2018

w sprawie utworzenia Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w ramach Instytutu Matematyki i Informatyki

4.

4/CXXIII/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CXXIII/2018

w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXXIII/2018

w sprawie powołania kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

7.

7/CXXIII/2018

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

8.

8/CXXIII/2018

w sprawie zmiany kierownika Katedry Anglistyki

9.

9/CXXIII/2018

2018 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

10.

10/CXXIII/2018

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

11.

11/CXXIII/2018

w sprawie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy

12.

12/CXXIII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

13.

13/CXXIII/2018

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

14.

14/CXXIII/2018

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika - studia dualne

15.

15/CXXIII/2018

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika - studia dualne dualnych

16.

16/CXXIII/2018

w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

17.

17/CXXIII/2018

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 1 października 2018 r.

1.

1/CXXIV/2018

w sprawie specjalności kształcenia na kierunku Pedagogika, studia II stopnia

 

CXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 listopada 2018 r.

1.

1/CXXV/2018

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXXV/2018

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

3.

3/CXXV/2018

(uchwały nie podjęto)

4.

4/CXXV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie

5.

5/CXXV/2018

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

6.

6/CXXV/2018

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018

7.

7/CXXV/2018

w sprawie studiów podyplomowych

8.

8/CXXV/2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r.

1.

1/CXXVI/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2017 – 2021

2.

2/CXXVI/2018

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

3.

3/CXXVI/2018

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018

4.

4/CXXVI/2018

w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019

5.

5/CXXVI/2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020

6.

6/CXXVI/2018

w sprawie uchylenia uchwały nr 3/CXXI/2018 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

7.

7/CXXVI/2018

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

8.

8/CXXVI/2018

w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/CXXVI/2018

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

10/CXXVI/2018

w sprawie uchylenia uchwały nr 10/XXXVI/2006 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego przez pracowników dydaktycznych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się