2019-05-20

Uchwały Senatu z 2017 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2017 roku

CVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2017 r.

1.

1/CVI/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

2.

2/CVI/2017

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2017

3.

3/CVI/2017

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

4.

4/CVI/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o akredytację do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

5.

5/CVI/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

6.

6/CVI/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

CVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 lutego 2017 r.

1.

1/CVII/2017

w sprawie zmiany uchwały nr 2/CIV/2016 w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym

2.

2/CVII/2017

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

3.

3/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

4.

4/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

5.

5/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

6.

6/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

7.

7/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

8.

8/CVII/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków

 

 

CVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2017 r.

1.

1/CVIII/2017

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne

2.

2/CVIII/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

3.

3/CVIII/2017

w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni

4.

4/CVIII/2017

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019

5.

5/CVIII/2017

w sprawie zmiany uchwały nr 1/CI/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

6.

6/CVIII/2017

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Matematyka

8.

8/CVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

9.

9/CVIII/2017

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

 

CIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1.

1/CIX/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016

2.

2/CIX/2017

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017.

3.

3/CIX/2017

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.

4/CIX/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CIX/2017

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert

6.

6/CIX/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

7.

7/CIX/2017

w sprawie kursów i szkoleń

 

CX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 maja 2017 r.

1.

1/CX/2017

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

2.

2/CX/2017

w sprawie inwestycji „Dom Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

3.

3/CX/2017

w sprawie inwestycji „Budowa hangaru wraz z zapleczem socjalno warsztatowym w ramach realizowanego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

4.

4/CX/2017

w sprawie inwestycji „Budowa pasa startowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

5.

5/CX/2017

w sprawie inwestycji „Śmigłowce szkolno treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

6.

6/CX/2017

w sprawie inwestycji „Jednosilnikowe samoloty szkolno-treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie”

7.

7/CX/2017

w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy klasy MEP(L) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Chełmie”

8.

8/CX/2017

w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy do szkolenia w lotach według przyrządów (IR) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

9.

9/CX/2017

w sprawie inwestycji „Symulator lotów dla pilotów śmigłowcowych typu FNTP II dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

10.

10/CX/2017

w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek Filologia polska

11.

11/CX/2017

w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

12.

12/CX/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych ORACLE dla studentów kierunku Matematyka

13.

13/CX/2017

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14.

14/CX/2017

w sprawie utworzenia kursów dokształcających

 

CXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 czerwca 2017  r.

1.

1/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXI/2017

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

8.

8/CXI/2017

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

9.

9/CXI/2017

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

10.

10/CXI/2017

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pielęgniarstwo

11.

11/CXI/2017

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  studiów prowadzonych w PWSZ w Chełmie

12.

12/CXI/2017

w sprawie kształcenia na profilu ogólnoakademickim

13.

13/CXI/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert

14.

14/CXI/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

CXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 września 2017  r.

1.

1/CXII/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2017 - 2021

2.

2/CXII/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXII/2017

w sprawie zmiany nazwy specjalności kształcenia prowadzonej w ramach kierunku Filologia

4.

4/CXII/2017

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów

5.

5/CXII/2017

w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska

6.

6/CXII/2017

w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXII/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

8.

8/CXII/2017

w sprawie powołania kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych

9.

9/CXII/2017

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.

10/CXII/2017

w sprawie nawiązania stosunku pracy z  nauczycielami akademickimi w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy

11.

11/CXII/2017

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

12.

12/CXII/2017

w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13.

13/CXII/2017

w sprawie przystąpienia do Programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

14.

14/CXII/2017

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert

15.

15/CXII/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert

16.

16/CXII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

17.

17/CXII/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

18.

18/CXII/2017

w sprawie planu i programu Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki

19.

19/CXII/2017

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

20.

20/CXII/2017

w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

21.

21/CXII/2017

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22.

22/CXII/2017

w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

23.

23/CXII/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 listopada 2017 r.

1.

1/CXIII/2017

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

2.

2/CXIII/2017

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

3.

3/CXIII/2017

w sprawie studiów podyplomowych

4.

4/CXIII/2017

w sprawie utworzenia kursu Repetytorium z fizyki

 

CXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 grudnia 2017 r.

1.

1/CXIV/2017

w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.

2/CXIV/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017

3.

3/CXIV/2017

w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się