2019-05-20

Uchwały Senatu z 2016 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2016 roku

XCVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 lutego 2016 r.

1.

1/XCVIII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

2.

2/XCVIII/2016

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

3.

3/XCVIII/2016

w sprawie  utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

4.

4/XCVIII/2016

w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika oraz przyporządkowania kierunku studiów do obszarów kształcenia oraz określenia dziedzin i dyscyplin do których odnoszą się efekty kształcenia

5.

5/XCVIII/2016

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

6.

6/XCVIII/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania tytułu „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

7.

7/XCVIII/2016

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/XCVIII/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/XCVIII/2016

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

10.

10/XCVIII/2016

w sprawie utworzenia kursów specjalistycznych

 

XCIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 21 marca 2016 r.

1.

1/XCIX/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCIX/2016

w sprawie wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.

3/XCIX/2016

w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni

4.

4/XCIX/2016

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

5.

5/XCIX/2016

w sprawie zatwierdzenia Arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich

6.

6/XCIX/2016

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

7.

7/XCIX/2016

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

8.

8/XCIX/2016

w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

C posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

1.

1/C/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015

2.

2/C/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/C/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

4.

4/C/2016

w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

5.

5/C/2016

w sprawie opinii  dotyczącej wniosku Rektora o utworzenie Akademii Chełmskiej

 

CI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 maja 2016 r.

1.

1/CI/2016

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

2.

2/CI/2016

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.

3/CI/2016

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.

4/CI/2016

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

5.

5/CI/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku na kierunku Pedagogika

6.

6/CI/2016

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pedagogika

7.

7/CI/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Rolnictwo

8.

8/CI/2016

w sprawie programu studiów, w tym planu planów studiów na kierunku Rolnictwo

9.

9/CI/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla specjalności Inżynieria medyczna na kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

CII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 czerwca 2016 r.

1.

1/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CII/2016

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Elektrotechniki

8.

8/CII/2016

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

9.

9/CII/2016

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2016/2017

10.

10/CII/2016

w sprawie Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

11.

11/CII/2016

w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych

 

CIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2016 r.

1.

1/CIII/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CIII/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  Filologia, Stosunki Międzynarodowe, Matematyka,  Pielęgniarstwo oraz na specjalności Bezpilotowe statki powietrzne na kierunku Mechanika i budowa maszyn

3.

3/CIII/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Budownictwo oraz Elektrotechnika

4.

4/CIII/2016

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów

5.

5/CIII/2016

w sprawie powołania kierownika Katedry Elektrotechniki

6.

6/CIII/2016

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie

7.

7/CIII/2016

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/CIII/2016

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

9.

9/CIII/2016

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

10.

10/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

11.

11/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

12.

12/CIII/2016

w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej

13.

13/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

14.

14/CIII/2016

w sprawie utworzenia laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich

15.

15/CIII/2016

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16.

16/CIII/2016

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

17.

17/CIII/2016

w sprawie studiów podyplomowych

18.

18/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

19.

19/CIII/2016

w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

 

CIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 7 listopada 2016 r.

1.

1/CIV/2016

w sprawie sytuacji finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie

2.

2/CIV/2016

w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym

3.

3/CIV/2016

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016

4.

4/CIV/2016

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego - Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych

5.

5/CIV/2016

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Elektrotechnika oraz Raportu samooceny kierunku Budownictwo

CV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2016 r.

1.

1/CV/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się