2019-05-20

Uchwały Senatu z 2015 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Uczelni w 2015 roku


XC posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 stycznia 2015 r.

1.

1/XC/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014

2.

2/XC/2015

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

3.

3/XC/2015

w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/XC/2015

w sprawie uchylenia uchwały nr 9/LXXXIV/2014 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie ankiety dotyczącej oceny seminarium dyplomowego

5.

5/XC/2015

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Stosunki Międzynarodowe

6.

6/XC/2015

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

 

XCI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 marca 2015 r.

1.

1/XCI/2015

w sprawie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

2.

2/XCI/2015

w sprawie Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

3.

3/XCI/2015

w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych

 

XCII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 30 marca 2015 r.

1.

1/XCII/2015

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCII/2015

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCII/2015

w sprawie określenia planów i programów studiów na studiach podyplomowych

4.

4/XCII/2015

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

5.

5/XCII/2015

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

XCIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

1.

1/XCIII/2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania z badania bilansu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 r.

2.

2/XCIII/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCIII/2015

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych

4.

4/XCIII/2015

w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

5.

5/XCIII/2015

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz planu i programu studiów na studiach podyplomowych

6.

6/XCIII/2015

w sprawie nadania Laboratorium Nawigacji Lotniczej imienia kpt. pil. Antoniego Ostowicza

 

XCIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2015 r.

1.

1/XCIV/2015

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2016/2017

2.

2/XCIV/2015

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.

3/XCIV/2015

w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

4.

4/XCIV/2015

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

5.

5/XCIV/2015

w sprawie wniosku o ustanowienie dyscypliny naukowej Lotnictwo i Kosmonautyka

 

XCV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 czerwca 2015 r.

1.

1/XCV/2015

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCV/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach projektu pt. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

4.

4/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

5.

5/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

6.

6/XCV/2015

w sprawie określenia profilu kształcenia oraz efektów kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn

7.

7/XCV/2015

w sprawie określenia profilu kształcenia oraz efektów kształcenia na kierunku Pedagogika

8.

8/XCV/2015

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

9.

9/XCV/2015

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

 

XCVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 września 2015 r.

1.

1/XCVI/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCVI/2015

w sprawie programów studiów oraz planów studiów

3.

3/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

4.

4/XCVI/2015

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/XCVI/2015

w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/XCVI/2015

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/XCVI/2015

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

9.

9/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

10.

10/XCVI/2015

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

11.

11/XCVI/2015

w sprawie zgłoszenia kandydatów do stypendium ministra w roku akademickim 2015/2016

12.

12/XCVI/2015

w sprawie indywidualnego planu studiów

13.

13/XCVI/2015

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14.

14/XCVI/2015

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015

 

XCVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 grudnia 2015 r.

1.

1/XCVII/2015

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

2.

2/XCVII/2015

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCVII/2015

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Nauczanie mechatroniki”

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się