2019-05-20

Uchwały Senatu z 2014 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Uczelni w 2014 roku

LXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 marca 2014 r.

1.

1/LXXXIV/2014

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

2.

2/LXXXIV/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

3.

3/LXXXIV/2014

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku
Mechanika i budowa maszyn

4.

4/LXXXIV/2014

w sprawie utworzenia kierunku Animacja kultury

5.

5/LXXXIV/2014

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

6.

6/LXXXIV/2014

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Melioracje
i gospodarka wodna

7.

7/LXXXIV/2014

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

8.

8/LXXXIV/2014

w sprawie zatwierdzenia Arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich

9.

9/LXXXIV/2014

w sprawie ankiety dotyczącej oceny seminarium dyplomowego

10.

10/LXXXIV/2014

w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Iwanofrankowskim Państwowym Uniwersytetem Nafty i Gazu

 

 

LXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 kwietnia 2014 r.

1.

1/LXXXV/2014

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Matematyka

2.

2/LXXXV/2014

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja kultury w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXXV/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/LXXXV/2014

w sprawie utworzenia kursów dokształcających dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXXV/2014

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na działalność związaną z lotnictwem

 

LXXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r.

1.

1/LXXXVI/2014

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2015/2016

2.

2/LXXXVI/2014

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXXVI/2014

w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015

4.

4/LXXXVI/2014

w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja kultury

 

 

LXXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 czerwca 2014 r.

1/LXXXVII/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013

2/LXXXVII/2014

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014

3/LXXXVII/2014

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016

4/LXXXVII/2014

w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku Pielęgniarstwo

5/LXXXVII/2014

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015

6/LXXXVII/2014

w sprawie wdrożenia programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7/LXXXVII/2014

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

8/LXXXVII/2014

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

9/LXXXVII/2014

w sprawie rozwiązywania stosunku pracy

10/LXXXVII/2014

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

11/LXXXVII/2014

w sprawie zwiększenia kwoty kredytu

 

 

LXXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 września 2014 r.

1/LXXXVIII/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2/LXXXVIII/2014

w sprawie planów studiów i programów kształcenia

3/LXXXVIII/2014

w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Matematyka

4/LXXXVIII/2014

w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2014/2015

5/LXXXVIII/2014

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

6/LXXXVIII/2014

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

7/LXXXVIII/2014

w sprawie opinii o powołaniu Instytutu Nauk Medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

8/LXXXVIII/2014

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9/LXXXVIII/2014

w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10/LXXXVIII/2014

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

11/LXXXVIII/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

12/LXXXVIII/2014

w sprawie

13/LXXXVIII/2014

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14/LXXXVIII/2014

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15/LXXXVIII/2014

w sprawie utworzenia kursów dokształcających

16/LXXXVIII/2014

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz planów i programów studiów podyplomowych ,,Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe”

17/LXXXVIII/2014

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zmiany planów i programów studiów podyplomowych ,,Doradztwo zawodowe”

18/LXXXVIII/2014

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014

 

LXXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 5 grudnia 2014 r.

1.

1/LXXXIX/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014

2.

2/LXXXIX/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

3.

3/LXXXIX/2014

w sprawie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

4.

4/LXXXIX/2014

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie kryzysowe”

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się