2019-05-20

Uchwały Senatu z 2013 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte
w 2013 roku

  

LXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 marca 2013 r.

1.

1/LXXVIII/2013

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013

2.

2/LXXVIII/2013

w sprawie wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.

3/LXXVIII/2013

w sprawie utworzenia kierunku Pielęgniarstwo

4.

4/LXXVIII/2013

w sprawie utworzenia kierunku Ratownictwo medyczne

5.

5/LXXVIII/2013

w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

LXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2013 r.

1.

1/LXXIX/2013

w sprawie zmiany Uchwały nr 3/LXXI/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

2.

2/LXXIX/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXIX/2013

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Resocjalizacja
 i Socjoterapia

4.

4/LXXIX/2013

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

5.

5/LXXIX/2013

w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

 

LXXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 maja 2013 r.

1.

1/LXXX/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2012

2.

2/LXXX/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytu pomostowego

3.

3/LXXX/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu

4.

4/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

5.

5/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

6.

6/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

7.

7/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

8.

8/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

9.

9/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

10.

10/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

11.

11/LXXX/2013

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

12.

12/LXXX/2013

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015

13.

13/LXXX/2013

w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014

14.

14/LXXX/2013

w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Włodzimierza Hnatiuka
w Tarnopolu

15.

15/LXXX/2013

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

16.

16/LXXX/2013

w sprawie zamiany nieruchomości

17.

17/LXXX/2013

w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo

 

LXXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 czerwca 2013 r.

1.

1/LXXXI/2013

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013 

2.

2/LXXXI/2013

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
w roku akademickim 2013/2014

3.

3/LXXXI/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 9/LXXIV/2012 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

4.

4/LXXXI/2013

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

5.

5/LXXXI/2013

w sprawie likwidacji Katedry Historii w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

6.

6/LXXXI/2013

w sprawie likwidacji Katedry Germanistyki w ramach Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

LXXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 września 2013 r.

1.

1/LXXXII/2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2013 - 2017

2.

2/LXXXII/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXXII/2013

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

4.

4/LXXXII/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXXII/2013

w sprawie potwierdzenia osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej

6.

6/LXXXII/2013

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

7.

7/LXXXII/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

8.

8/LXXXII/2013

w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2013/2014

9.

9/LXXXII/2013

w sprawie planów studiów i programów kształcenia

10.

10/LXXXII/2013

w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

11.

11/LXXXII/2013

w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

12.

12/LXXXII/2013

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13.

13/LXXXII/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013

14.

14/LXXXII/2013

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

15.

15/LXXXII/2013

w sprawie efektów kształcenia oraz planów i programów zajęć nieobjętych planem studiów i programem kształcenia

16.

16/LXXXII/2013

w sprawie utworzenia domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

17.

17/LXXXII/2013

W sprawie efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia
o profilu ogólno akademickim na kierunku Matematyka
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

 

LXXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 grudnia 2013 r.

1.

1/LXXXIII/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2013 

2.

2/LXXXIII/2013

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013

3.

3/LXXXIII/2013

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014

4.

4/LXXXIII/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

5.

5/LXXXIII/2013

w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

6.

6/LXXXIII/2013

w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka 

7.

7/LXXXIII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 9/LXXIV/2012 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się