2019-05-20

Uchwały Senatu z 2012 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2012 roku

 

 

 

LXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2012 r.

1.

1/LXVIII/2012

w sprawie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie

2.

2/LXVIII/2012

w sprawie zbycia nieruchomości

3.

3/LXVIII/2012

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich

4.

4/LXVIII/2012

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

5.

5/LXVIII/2012

w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus

6.

6/LXVIII/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni

 

LXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 lutego 2012 r.

1.

1/LXIX/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni

 

LXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2012 r.

1.

1/LXX/2012

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/LXX/2012

w sprawie zatwierdzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

3.

3/LXX/2012

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

4.

4/LXX/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadania odznaczeń pracownikom Uczelni

5.

5/LXX/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 3/LVII/2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

LXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2012 r.

1.

1/LXXI/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2011

2.

2/LXXI/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

3.

3/LXXI/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

4.

4/LXXI/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

LXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 maja 2012 r.

1.

1/LXXII/2012

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2013/2014

2.

2/LXXII/2012

w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013

3.

3/LXXII/2012

w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

4.

4/LXXII/2012

w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

5.

5/LXXII/2012

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

6.

6/LXXII/2012

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 czerwca 2012 r.

1.

1/LXXIII/2012

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

2.

2/LXXIII/2012

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

3.

3/LXXIII/2012

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

4.

4/LXXIII/2012

w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXIII/2012

w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Matematyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXIII/2012

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 czerwca 2012 r.

1.

1/LXXIV/2012

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

2.

2/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/LXXIV/2012

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie

8.

8/LXXIV/2012

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum
i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

9.

9/LXXIV/2012

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

10.

10/LXXIV/2012

w sprawie planów studiów i programów kształcenia

11.

11/LXXIV/2012

w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus

12.

12/LXXIV/2012

w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

13.

13/LXXIV/2012

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

LXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2012 r.

1.

1/LXXV/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/LXXV/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków

3.

3/LXXV/2012

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

4.

4/LXXV/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXV/2012

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXV/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LVII/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

7.

7/LXXV/2012

w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej

8.

8/LXXV/2012

w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2012/2013

9.

9/LXXV/2012

w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia

10.

10/LXXV/2012

w sprawie realizacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie projektu „Wyższe kompetencje – efektywne kształcenie”

11.

11/LXXV/2012

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia oraz planów studiów i programów kształcenia na studiach podyplomowych

12.

12/LXXV/2012

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

 

LXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 listopada 2012 r.

1.

1/LXXVI/2012

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

2.

2/LXXVI/2012

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012

3.

3/LXXVI/2012

w sprawie w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Pedagogika

4.

4/LXXVI/2012

w sprawie utworzenia kursów dokształcających

 

LXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r.

1.

1/LXXVII/2012

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

2.

2/LXXVII/2012

w sprawie uchylenia uchwały nr 9/LXXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia

3.

3/LXXVII/2012

W sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia

4.

4/LXXVII/2012

W sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się