2019-05-20

Uchwały Senatu z 2010 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2010 roku

 

LVII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 marca 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LVII/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 2/LVII/2010 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 3/LVII 2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 4/LVII 2010 w sprawie utworzenia kierunku Ekonomia
 • Uchwała nr 5/LVII 2010 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
 • Uchwała nr 6/LVII 2010 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 7/LVII/2010 w sprawie utworzenia kierunku Geodezja i kartografia

 

 

LVIII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 maja 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2009
 • Uchwała nr 2/LVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2010
 • Uchwała nr 3/LVIII/2010” w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 4/LVIII/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr5/LVIII/2010 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

 

LIX posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LIX/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała nr 2/LIX/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 3/LIX/2010 w sprawie utworzenia kursów dokształcających
 • Uchwała nr 4/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji
 • Uchwała nr 5/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem imienia Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie
 • Uchwała nr 6/LIX/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 7/LIX/2010 w sprawie zawarcia umowy najmu

 

LX posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LX/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LX/2010 w sprawie planów studiów i programów nauczania
 • Uchwała nr 3/LX/2010 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 4/LX/2010 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 5/LX/2010 w sprawie utworzenia Katedry Stosunków Międzynarodowych w ramach Instytutu Neofilologii
 • Uchwała nr 6/LX/2010 w sprawie powołania kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Uchwała nr 7/LX/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 8/LX/2010 w sprawie podziału zysku finansowego za rok 2009
 • Uchwała nr 9/LX/2010 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczenie usług edukacyjnych
 • Uchwała nr 10/LX/2010 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponad wymiarowych
 • Uchwała nr 11/LX/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3/LVII/2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 12/LX/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXI posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXI/2010 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2010
 • Uchwała nr 2/LXI/2010 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010
 • Uchwała nr 3/LXI/2010 w sprawie uruchomienia nowych specjalności oraz specjalizacji kształcenia
 • Uchwała nr 4/LXI/2010 w sprawie zmian w planie studiów i programie nauczania na kierunku Stosunki międzynarodowe
 • Uchwała nr 5/LXI/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 6/LXI/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2/LVII/2010 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 7/LXI/2010 w sprawie zaopiniowania „Raportu samooceny kierunku Elektrotechnika” oraz „Raportu samooceny kierunku Budownictwo
 • Uchwała nr 8/LXI/2010 w sprawie zmiany planów i programów studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 9/LXI/2010 w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się