2019-05-13

Prorektor ds. Rozwoju

Józef Zając - Senator RP VIII i IX kadencji, Rektor PWSZ w Chełmie w latach 2001-2016, dr hab., prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. Od 2016 roku Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie. W latach 1973-1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną.
Organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Przewodniczący komitetu organizacyjnego Conference on Analytic Functions and Related Topics. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 110 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego.
Uczestnik współpracy z ośrodkami naukowymi w Finlandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Ukrainie i USA. Wykładowca na University of Joensuu, CUNY, Columbia University, Metropolitan University i Politechnico Nationale w Meksyku, etc. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.
Za swoją działalność społeczno-organizatorską  uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany odznaką pamiątkową „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-1944”. W kwietniu 2014 roku Rada Uczonych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku nadała mu godność Doctora Honoris Causa tego uniwersytetu. W październiku 2015 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami  Naturalnymi w Równem. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.
Wykładowca przedmiotów matematycznych i ekonomicznych, które prowadzi zarówno w języku polskim jak i angielskim. Promotor dwóch doktoratów z matematyki, które odbyły się w Instytucie Matematyki PAN i na Uniwersytecie Łódzkim, oraz dwóch rozpraw doktorskich  z ekonomii, przeprowadzonych na KUL.
Inicjator powstania PWSZ w Chełmie (2001) i organizator studiów matematyczno-informatycznych na KUL (1996).
Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Akademii Polonijnej (1998-2001), kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii w Instytucie Ekonomii KUL (od 1997), Rektor PWSZ w Chełmie (2001-2016) oraz Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie (od 2016).  
Członek Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca. Działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Członek Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz członek Połączonej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ochotniczych Hufców Pracy.
Hobby - pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i myślistwo. Członek Koła Łowieckiego „Dubelt” w Chełmie oraz Koła Łowieckiego „Zaborze” w Annopolu.
 

Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju

Prorektor ds. Rozwoju podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Rozwoju należy:

  • koordynowanie prac nad stworzeniem strategii i programów rozwoju Uczelni;
  • koordynacja współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi partnerami w kraju i za granicą;
  • koordynacja prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
  • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni;
  • nadzorowanie działalności promocyjnej Uczelni;
  • nadzorowanie działalności Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu praktyk studenckich.

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się