2019-05-20

Uchwały Senatu z 2011 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2011 roku

 

LXII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 8 lutego 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXII/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
 • Uchwała nr 2/LXII/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego
 • Uchwała nr 3/LXII/2011 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej
 • Uchwała nr 4/LXII/2011 w sprawie przekształcenia Instytutu NaukTechnicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXII/2011 w sprawiezmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 6/LXII/2011 w sprawie zawarcia umowy najmu

 

 

LXIII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lutego 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
 • Uchwała nr 2/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
 • Uchwała nr 3/LXIII/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
 • Uchwała nr 4/LXIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXIII/2011 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcia na studia w roku akademickiem 2011/2012
 • Uchwała nr 6/LXIII/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 7/LXIII/2011 w sprawie zawarcia umowy z Katolickim Uniwersystetem w Ruzomberoku

 

LXIV posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 maja 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXIV/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2010
 • Uchwała nr 2/LXIV/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
 • Uchwała nr 3/LXIV/2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państowej Wyższej Szkołe Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała nr 4/LXIV/2011 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 5/LXIV/2011 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia
 • Uchwała nr 6/LXIV/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 7/LXIV/2011 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 8/LXIV/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzeniu studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 9/LXIV/2011 w sprawie zmiany nieruchomości

 

LXV posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXV/2011 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2011
 • Uchwała nr 2/LXV/2011 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
 • Uchwała nr 3/LXV/2011 w sprawie zmiany silników samolotowych
 • Uchwała nr 4/LXV/2011 w sprawie zawarcia umowy z Politechniką w Koszycach
 • Uchwała nr 5/LXV/2011 w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
 • Uchwała nr 6/LXV/2011 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

 

 

LXVI posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXVI/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LXVI/2011 w sprawie planów studiów i programów nauczania
 • Uchwała nr 3/LXVI/2011 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 4/LXVI/2011 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 5/LXVI/2011 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii
 • Uchwała nr 6/LXVI/2011 w sprawie utworzenia w ramachInstytutu Neofilologii Katedry Slawistyki oraz powołania jej kierownika
 • Uchwała nr 7/LXVI/2011 w sprawie powołania Kierownika Katedry Germanistyki
 • Uchwała nr 8/LXVI/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 9/LXVI/2011 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zadowowej w Chełmie
 • Uchwała nr 10/LXVI/2011 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk , zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
 • Uchwała nr 11/LXVI/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/XLVI/2008 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów
 • Uchwała nr 12/LXVI/2011 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2012-2020

 

 

LXVII posiedzenie Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 • Uchwała nr 1/LXVII/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Uchwała nr 2/LXVII/2011 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2011
 • Uchwała nr 3/LXVII/2011 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011
 • Uchwała nr 4/LXVII/2011 w sprawie projektu "Labolatorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie"
 • Uchwała nr 5/LXVII/2011 w sprawie powołania Kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych
 • Uchwała nr 6/LXVII/2011 w sprawie zawarcia porozumienia i współpracy naukowo-dydaktycznej z Państowym Uniwersystetem Agrarnym w Grodnie
 • Uchwała nr 7/LXVII/2011 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Wydziałem Mechaniki i Matematyki Państowego Uniwersystetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się