2019-05-15

Nabór Partnerów

Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu PO WER

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także SZOOP PO WER, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23 lutego 2017 r. na stronie www PWSZ w Chełmie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach PO WER - konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, podajemy do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

ADO-MED. KLINIKI sp. z o.o.

do wspólnej realizacji ww. projektu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożył jeden, ww. podmiot. Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze ADO-MED. KLINIKI sp. z o.o. do roli Partnera projektu.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych 

do realizacji projektu w ramach PO WER

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 217), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER, ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Partnerstwo w szczególności musi spełniać wymogi, o których  mowa w art. 33 ww. ustawy. 

1) Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja działań, mających na celu wdrożenie programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo.

 

2) Grupa docelowa projektu: 

Studenci/Studentki kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynający kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018.

 

3) Minimalny zakres tematyczny projektu:

Projekt zakłada przygotowanie programu rozwojowego, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (licencjat). Program zakłada  wzrost o min. 25% liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w stosunku do liczby absolwentów  z ostatniego roku akademickiego. Ma na celu wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów i uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. 

Program rozwojowy zakłada opracowanie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo o charakterze motywacyjnym, finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia,  związanych z profilem kształcenia i przyczyniających  się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów/studentki kierunku Pielęgniarstwo  w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia lub podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady UE pn. "Quality Framework for Traineeships", finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych). 

Okres realizacji projektu: co najmniej 3 lata.

 

4) Opis partnerstwa

Partnerem projektu mogą być podmioty lecznicze/instytucje:  podstawowej opieki zdrowotnej i/lub oddziały onkologii i/lub oddziały geriatryczne, placówki opieki długoterminowej, placówki opieki paliatywno-hospicyjnej i/lub oddziały kardiologii i/lub oddziały psychiatryczne i/lub oddziały reumatologii/ortopedii i/lub oddziały pediatrii/neonatologii i/lub oddziały pulmonologii - prowadzące działalność  na terenie województwa lubelskiego, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej oraz wspólnie uczestniczyć będą z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu oraz zarządzaniu projektem. Udział Partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany. Będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 5) Kryteria formalne:

 1. podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 2. podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego;
 3. podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.);
 4. podmiot leczniczy działa na terenie województwa lubelskiego;
 5. wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera;
 6. nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

6) Kryteria merytoryczne:

 1. zgodność działania partnera z przedmiotem i celami partnerstwa;
 2. deklarowany wkład partnera (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych), adekwatny do celów projektu i zapewniający właściwą realizację projektu;
 3. posiadane doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze;
 4. podmiot leczniczy posiada podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń medycznych;
 5. podmiot leczniczy posiada wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normami serii ISO (lub równoważny), potwierdzony aktualnym certyfikatem i /lub posiada aktualny Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych;
 6. podmiot leczniczy  dysponuje, bądź ma dostęp do dodatkowego zaplecza: gastronomicznego i noclegowego celem udostępnienia uczestnikom/uczestniczkom projektu.
 7. podmiot leczniczy zatrudnia personel pielęgniarski o wysokich kwalifikacjach, tj. personel z tytułem zawodowym mgr, ze specjalizacją w wybranej dyscyplinie pielęgniarstwa oraz co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie.

  

 7) Kryteria wyboru Partnerów:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
 2. stopień spełniania kryteriów merytorycznych opisanych w punkcie 6, lit. a-g

 

 8) Kryteria oceny ofert:

 1. opis posiadanego i wnoszonego wkładu partnera, adekwatnego do celów projektu: potencjału osobowego, organizacyjnego, technicznego i/lub finansowego – od 0 do 20 pkt;
 2. opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze:
  • 1 projekt/zadanie – 5 pkt;
  • 2 projekty/zadania – 10 pkt;
  • 3 projekty/zadania – 15 pkt;
  • powyżej 3 projektów/zadań – 20 pkt;
 3. opis kwalifikacji posiadanego personelu pielęgniarskiego – od 0 do 20 pkt;
 4. spełnienie pozostałych kryteriów – od 0 do 10 pkt.

 

 9) Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”:

 1. kompletnie wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści - ze wzorem dołączonym do ogłoszenia;
 2. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 3. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat;
 4. oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
 5. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu;
 6. inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

  

10) Składanie  ofert:

 1. ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia;
 2. oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu;
 3. oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał lub kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność należy dołączyć do oferty);
 4. oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną);
 5. ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta partnerstwa - konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, na adres ogłaszającego konkurs: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pok. 210;
 6. termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2017 r., do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 7. po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych;
 8. spośród ocenionych ofert wybrane zostaną oferty, która spełniają wszystkie wymogi formalne i uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej;
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert;
 10. wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej;
 11. w sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej;
 12. oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 13. dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: wtorek/czwartek 82 562 06 10, bądź pod adresem email: mszarkowskaskiba@pwsz.chelm.pl  
Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 217). 
 
 

11) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu;
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami, spełniającymi kryteria dla Partnera projektu;
 3. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 
Z wybranymi Partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.
 
Chełm, dn. 23.02.2017 r.

Załączniki

  Formularz Oferty.docx 27,15 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się