2019-05-13

Kanclerz

mgr Jacek Kosiński

Kompetencje Kanclerza

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie określonym przez Statut oraz Rektora Uczelni.

Do obowiązków i kompetencji Kanclerza należy m.in.:
  • nadzór i uczestnictwo w przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawnych związanych z administracją i gospodarką Uczelni,
  • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy materialnej Uczelni,
  • nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowo-finansowych Uczelni oraz gospodarką finansowo-księgową Uczelni,
  • nadzór oraz koordynacja działań w zakresie przygotowywania wniosków oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony mienia i racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego stosowania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji prac inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór i odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwo p. poż. Uczelni,
  • wnioskowanie w zakresie racjonalnego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Kontakt:

tel. (82) 565 54 11, e-mail: kanclerz@pwsz.chelm.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się