DRUKUJ
2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2012 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2012 roku

 

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

2 stycznia 2012

1/2012 w sprawie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lutego 2012

2/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

6 lutego 2012

3/2012 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6 lutego 2012

4/2012 w sprawie Regulaminu konkursu ortograficznego Dyktando Chełmskie

24 lutego 2012

5/2012 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg
 i wniosków

5 marca 2012

6/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

10 kwietnia 2012

7/2012 w sprawie Zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich

10 kwietnia 2012

8/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

7 maja 2012

9/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady
i tryb sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

10 maja 2012

10/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013

10 maja 2012

11/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

10 maja 2012

12/2012 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013

25 maja 2012

13/2012 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za pracę świadczoną
w ramach realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych

25 maja 2012

14/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym regulaminie Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi

25 maja 2012

14A/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

1 czerwca 2012

15/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1 czerwca 2012

16/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

25 czerwca 2012

17/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2011 w sprawie opłat za kursy dokształcające

20 lipca 2012

18/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

20 lipca 2012

19/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót w ramach inwestycji Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

24 lipca 2012

20/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 lipca 2012

21/2012 w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach programu LLP - Erasmus

27 lipca 2012

22/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

2 sierpnia 2012

23/2012 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne

7 sierpnia 2012

24/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2012

25/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ w Chełmie

7 sierpnia 2012

26/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2012

27/2012 w sprawie zmiany Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22 sierpnia 2012

28/2012 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji ,,Budowa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – etap I część I”

23 sierpnia 2012

29/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

23 sierpnia 2012

30/2012 w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych

27 sierpnia 2012

31/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 sierpnia 2012

32/2012 w sprawie zasad wystawienia faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 sierpnia 2012

33/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Studentów

28 sierpnia 2012

34/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Nauczycieli Akademickich

18 września 2012

35/2012 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2012/2013

18 września 2012

36/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

24 września 2012

37/2012 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

38/2012 w sprawie ustalenia wzorów aneksów do umów oraz wzorów umów o warunkach odpłatności

27 września 2012

39/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

40/2012 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

41/2012 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 września 2012

42/2012 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców

27 września 2012

43/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

28 września 2012

44/2012 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

28 września 2012

45/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2012

46/2012 w sprawie zasad wyłaniania 5 % najlepszych studentów do stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

28 września 2012

47/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

10 października 2012

48/2012 w sprawie opłat za kursy doszkalające – Szkolenie modułowe dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

22 października 2012

49/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Laboratorium badan środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

25 października 2012

50/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowywania Raportu Samooceny na Kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

25 października 2012

51/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

25 października 2012

52/2012 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

22 listopada 2012

53/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

22 listopada 2012

54/2012 w sprawie wzoru umowy za powtarzanie zajęć z jednego przedmiotu z długiem kredytowym

22 listopada 2012

55/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22 listopada 2012

56/2012 w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

22 listopada 2012

57/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3 grudnia 2012

58/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia kursu

12 grudnia 2012

59/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie