DRUKUJ
2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2016 roku

Spis zarządzeń 2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia

Numer i tytuł zarządzenia

18 stycznia 2016 r.

1/2016 w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

21 stycznia 2016 r.

2/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w PWSZ w Chełmie

21 stycznia 2016 r.

3/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2016  Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie z dnia 14 stycznia 2016 r.

z dnia 14 stycznia 2016 r.

21 stycznia 2016 r.

4/2016 w sprawie sposobu powołania Prorektorów

21 stycznia 2016 r.

5/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Diagnostyka stanu i procesu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej

29 stycznia 2016 r.

6/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

22 lutego 2016 r.

7/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, rejestracji, działania oraz likwidacji uczelnianych organizacji studenckich

22 lutego 2016 r.

8/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lutego 2016 r.

9/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3 marca 2016 r.

10/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

7 marca 2016 r.

11/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2016

7 marca 2016 r.

12/2016 w sprawie wysokości opłat za kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

30 marca 2016 r.

13/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu literackiego „Wspomnienia, wspomnienia…”

1 kwietnia 2016 r.

14/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego „Książka moim przyjacielem”

12 kwietnia 2016 r.

15/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15 kwietnia 2016 r.

16/2016 w sprawie wysokości opłat za kurs dokształcający „Szkolenie w zakresie cięcia hydroabrazyjnego (WaterJet) oraz plazmowego”

25 kwietnia 2016 r.

17/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

26 kwietnia 2016 r.

18/2016 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2016/2017

26 kwietnia 2016 r.

19/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017

26 kwietnia 2016 r.

20/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

26 kwietnia 2016 r.

21/2016 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich

26 kwietnia 2016 r.

22/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

26 kwietnia 2016 r.

23/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2016 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

26 kwietnia 2016 r.

24/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 maja 2016 r.

25/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

16 maja 2016 r.

26/2016 w sprawie w sprawie zasad przyjmowania cudzoziemców na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6 czerwca 2016 r.

27/2016 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

28/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

29/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2016 r.

30/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

14 czerwca 2016 r.

31/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017

14 czerwca 2016 r.

32/2016 w sprawie liczby kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, która warunkuje uruchomienie kształcenia na danym kierunku/specjalności studiów

14 czerwca 2016 r.

33/2016 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

14 czerwca 2016 r.

34/2016 w sprawie ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

21 czerwca 2016 r.

35/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości

Języka Polskiego przez Cudzoziemców

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r.

36/2016 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe

27 czerwca 2016 r.

37/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r.

38/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lipca 2016 r.

39/2016 w sprawie określenia zasad organizacji Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki

1 września 2016 r.

40/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów

1 września 2016 r.

41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1 września 2016 r.

42/2016 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

9 września 2016 r.

43/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

19 września 2016 r.

44/2016 w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

19 września 2016 r.

45/2016 w sprawie zmiany wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

19 września 2016 r.

46/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

28 września 2016 r.

47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2016 r.

48/2016 w sprawie utworzenia Laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie

28 września 2016 r.

49/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 września 2016 r.

50/2016 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 września 2016 r.

51/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

29 września 2016 r.

52/2016 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

29 września 2016 r.

53/2016 w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

4 października 2016 r.

54/2016 w sprawie powołania Zespołów ds. Opracowania Raportów Samooceny  na Kierunku Elektrotechnika oraz na Kierunku Budownictwo  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 października 2016 r.

55/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

26 października 2016 r.

56/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół ponadgimnazjalnych „Kwiaty naszego niespotkania” – poezja Anny Achmatowej

14 listopada 2016 r.

57/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku

14 listopada 2016 r.

58/2016 w sprawie procedur realizowanych przez PWSZ w Chełmie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych

14 listopada 2016 r.

59/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2016 z dnia 19 września 2016 roku

14 listopada 2016 r.

60/2016 w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów

14 listopada 2016 r.

61/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

24 listopada 2016 r.

62/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5 grudnia 2016 r.

63/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

– Edycja Czwarta

19 grudnia 2016 r.

64/2016 w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Edycja Czwarta

21 grudnia 2016 r.

65/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

21 grudnia 2016 r.

66/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Porównanie właściwości materiałów kompozytowych o właściwościach i zastosowaniach kamienia (parapety, donice, płyty, stopnice zewnętrzne) z udziałem recyrkulatu kompozytu szklanego i ceramicznego wyprodukowanych z wykorzystaniem różnych technologii produkcji

21 grudnia 2016 r.

67/2016 w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Rolnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika oraz Pielęgniarstwo w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

29 grudnia 2016 r.

68/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

29 grudnia 2016 r.

69/2016 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

70/2016 w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

71/2016 w sprawie zasad ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej oraz wsparcia i asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch Egeria w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

72/2016 w sprawie zmiany terminologii przyjętej w aktach normatywnych Rektora PWSZ w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

73/2016 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Chełmie

29 grudnia 2016 r.

74/2016 w sprawie Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji