DRUKUJ
2019-05-20

Zarządzenia Rektora z 2017 roku

Spis zarządzeń 2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia

Tytuł zarządzenia

30 stycznia 2017

1/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

30 stycznia 2017

2/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

31 stycznia 2017

3/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

31 stycznia 2017

4/2017

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 lutego 2017

5/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w ramach projektu „Nowe Kompetencje – Lepszy Start. Wsparcie Studentów PWSZ w Chełmie”

15 lutego 2017

6/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu IV Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”

21 lutego 2017

7/2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pn.: "Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach PO WER"

22 lutego 2017

8/2017

w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej

16 marca 2017

9/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej

24 marca 2017

10/2017

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 marca 2017

11/2017

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 marca 2017

12/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie I edycja 2017

10 kwietnia 2017

13/2017

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie I edycja 2017

10 kwietnia 2017

14/2017

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

10 kwietnia 2017

15/2017

 

w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018

24 kwietnia 2017

16/2017

 

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 kwietnia 2017

17/2017

 

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2017/2018

27 kwietnia 2017

18/2017

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

27 kwietnia 2017

19/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

28 kwietnia 2017

20/2016

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 kwietnia 2017

21/2017

w sprawie szkoleń lotniczych BVLOS/VLOS

28 kwietnia 2017

22/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Ocena własności mechanicznych podkładów kolejowych wykonanych z mieszanki tworzyw wielkocząsteczkowych z pyłem sosnowym

28 kwietnia 2017

23/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Opracowanie receptury środka zabezpieczającego podkład kolejowy w aspekcie 25-letniego okresu trwałości

5 maja 2017

24/2017

w sprawie audytu wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

8 maja 2017

25/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

8 maja 2017

26/2017

w sprawie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

29 maja 2017

27/2017

w sprawie opłat za kursy dokształcające

29 maja 2017

28/2017

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów

30 maja 2017

29/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie

30 maja 2017

30/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

1 czerwca 2017

31/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku w Sielcu koło Chełma

6 czerwca 2017

32/2017

w sprawie Regulaminu wyboru instytucji /podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych studentów PWSZ w Chełmie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 czerwca 2017

33/2017

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Rolnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Matematyka w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”- II edycja

13 czerwca 2017

34/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie podróży służbowych pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 czerwca 2017

35/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018

13 czerwca 2017

36/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja

13 czerwca 2017

37/2017

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 czerwca 2017

38/2017

w sprawie Szkolenia do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)

27 czerwca 2017

39/2017

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

27 czerwca 2017

40/2017

w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów

17 lipca 2017

41/2017

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

17 lipca 2017

42/2017

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2017

43/2017

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7 sierpnia 2017

44/2017

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach/poziomach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

25 września 2017

45/2017

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

25 września 2017

46/2017

w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich

28 września 2017

47/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

28 września 2017

48/2017

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

28 września 2017

49/2017

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

28 września 2017

50/2017

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów, Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk oraz Regulaminu wyboru instytucji/podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych

28 września 2017

51/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

28 września 2017

52/2017

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe oraz Pielęgniarstwo w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabór

28 września 2017

53/2017

w sprawie zmiany zarządzenie nr 19/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej

28 września 2017

54/2017

w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III nabór oraz wzoru umowy o przystąpienie do projektu

28 września 2017

55/2017

w sprawie zmiany kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

28 września 2017

56/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz określenia zasad ich wydawania

28 września 2017

57/2017

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

26 października 2017

58/2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13 listopada 2017

59/2017

w sprawie wysokości opłaty za kurs Repetytorium z fizyki

12 grudnia 2017

60/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

12 grudnia 2017

61/2017

w sprawie Szkolenia AutoCAD i SolidEDGE w zakresie konstrukcji mechanicznych

12 grudnia 2017

62/2017

w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Oddziaływanie telefonu komórkowego na organizm ludzki podczas rozmowy telefonicznej

20 grudnia 2017

63/2017

w sprawie ustanowienia Dnia Rektorskiego

20 grudnia 2017

64/2017

w sprawie zmiany składu rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie