DRUKUJ
2019-05-20

Uchwały Senatu z 2012 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2012 roku

 

 

 

LXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2012 r.

1.

1/LXVIII/2012

w sprawie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie

2.

2/LXVIII/2012

w sprawie zbycia nieruchomości

3.

3/LXVIII/2012

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich

4.

4/LXVIII/2012

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

5.

5/LXVIII/2012

w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus

6.

6/LXVIII/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni

 

LXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 lutego 2012 r.

1.

1/LXIX/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni

 

LXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2012 r.

1.

1/LXX/2012

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/LXX/2012

w sprawie zatwierdzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

3.

3/LXX/2012

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

4.

4/LXX/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadania odznaczeń pracownikom Uczelni

5.

5/LXX/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 3/LVII/2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

LXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2012 r.

1.

1/LXXI/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2011

2.

2/LXXI/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

3.

3/LXXI/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

4.

4/LXXI/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

LXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 maja 2012 r.

1.

1/LXXII/2012

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2013/2014

2.

2/LXXII/2012

w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013

3.

3/LXXII/2012

w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

4.

4/LXXII/2012

w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

5.

5/LXXII/2012

w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

6.

6/LXXII/2012

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 czerwca 2012 r.

1.

1/LXXIII/2012

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

2.

2/LXXIII/2012

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie

3.

3/LXXIII/2012

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

4.

4/LXXIII/2012

w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXIII/2012

w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Matematyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXIII/2012

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

LXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 czerwca 2012 r.

1.

1/LXXIV/2012

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

2.

2/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXIV/2012

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/LXXIV/2012

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie

8.

8/LXXIV/2012

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum
i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

9.

9/LXXIV/2012

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

10.

10/LXXIV/2012

w sprawie planów studiów i programów kształcenia

11.

11/LXXIV/2012

w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus

12.

12/LXXIV/2012

w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

13.

13/LXXIV/2012

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

LXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2012 r.

1.

1/LXXV/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/LXXV/2012

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków

3.

3/LXXV/2012

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

4.

4/LXXV/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/LXXV/2012

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/LXXV/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LVII/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

7.

7/LXXV/2012

w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej

8.

8/LXXV/2012

w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2012/2013

9.

9/LXXV/2012

w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia

10.

10/LXXV/2012

w sprawie realizacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie projektu „Wyższe kompetencje – efektywne kształcenie”

11.

11/LXXV/2012

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia oraz planów studiów i programów kształcenia na studiach podyplomowych

12.

12/LXXV/2012

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

 

LXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 listopada 2012 r.

1.

1/LXXVI/2012

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

2.

2/LXXVI/2012

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012

3.

3/LXXVI/2012

w sprawie w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Pedagogika

4.

4/LXXVI/2012

w sprawie utworzenia kursów dokształcających

 

LXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r.

1.

1/LXXVII/2012

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012

2.

2/LXXVII/2012

w sprawie uchylenia uchwały nr 9/LXXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia

3.

3/LXXVII/2012

W sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia

4.

4/LXXVII/2012

W sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów