DRUKUJ
2019-05-20

Uchwały Senatu z 2016 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2016 roku

XCVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 lutego 2016 r.

1.

1/XCVIII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

2.

2/XCVIII/2016

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

3.

3/XCVIII/2016

w sprawie  utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

4.

4/XCVIII/2016

w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika oraz przyporządkowania kierunku studiów do obszarów kształcenia oraz określenia dziedzin i dyscyplin do których odnoszą się efekty kształcenia

5.

5/XCVIII/2016

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

6.

6/XCVIII/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania tytułu „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

7.

7/XCVIII/2016

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/XCVIII/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

9.

9/XCVIII/2016

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

10.

10/XCVIII/2016

w sprawie utworzenia kursów specjalistycznych

 

XCIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 21 marca 2016 r.

1.

1/XCIX/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCIX/2016

w sprawie wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.

3/XCIX/2016

w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni

4.

4/XCIX/2016

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

5.

5/XCIX/2016

w sprawie zatwierdzenia Arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich

6.

6/XCIX/2016

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

7.

7/XCIX/2016

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

8.

8/XCIX/2016

w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

C posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

1.

1/C/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015

2.

2/C/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/C/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

4.

4/C/2016

w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

5.

5/C/2016

w sprawie opinii  dotyczącej wniosku Rektora o utworzenie Akademii Chełmskiej

 

CI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 maja 2016 r.

1.

1/CI/2016

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

2.

2/CI/2016

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3.

3/CI/2016

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.

4/CI/2016

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

5.

5/CI/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku na kierunku Pedagogika

6.

6/CI/2016

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pedagogika

7.

7/CI/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Rolnictwo

8.

8/CI/2016

w sprawie programu studiów, w tym planu planów studiów na kierunku Rolnictwo

9.

9/CI/2016

w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla specjalności Inżynieria medyczna na kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

CII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 czerwca 2016 r.

1.

1/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CII/2016

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CII/2016

w sprawie odwołania Kierownika Katedry Elektrotechniki

8.

8/CII/2016

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

9.

9/CII/2016

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2016/2017

10.

10/CII/2016

w sprawie Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

11.

11/CII/2016

w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych

 

CIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2016 r.

1.

1/CIII/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CIII/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  Filologia, Stosunki Międzynarodowe, Matematyka,  Pielęgniarstwo oraz na specjalności Bezpilotowe statki powietrzne na kierunku Mechanika i budowa maszyn

3.

3/CIII/2016

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Budownictwo oraz Elektrotechnika

4.

4/CIII/2016

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów

5.

5/CIII/2016

w sprawie powołania kierownika Katedry Elektrotechniki

6.

6/CIII/2016

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie

7.

7/CIII/2016

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/CIII/2016

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

9.

9/CIII/2016

w sprawie rozwiązania stosunku pracy

10.

10/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

11.

11/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

12.

12/CIII/2016

w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej

13.

13/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

14.

14/CIII/2016

w sprawie utworzenia laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich

15.

15/CIII/2016

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16.

16/CIII/2016

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

17.

17/CIII/2016

w sprawie studiów podyplomowych

18.

18/CIII/2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

19.

19/CIII/2016

w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

 

CIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 7 listopada 2016 r.

1.

1/CIV/2016

w sprawie sytuacji finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie

2.

2/CIV/2016

w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym

3.

3/CIV/2016

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016

4.

4/CIV/2016

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego - Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych

5.

5/CIV/2016

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Elektrotechnika oraz Raportu samooceny kierunku Budownictwo

CV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2016 r.

1.

1/CV/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016