DRUKUJ
2019-05-20

Uchwały Senatu z 2017 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2017 roku

CVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2017 r.

1.

1/CVI/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

2.

2/CVI/2017

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2017

3.

3/CVI/2017

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

4.

4/CVI/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o akredytację do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

5.

5/CVI/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

6.

6/CVI/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

CVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 lutego 2017 r.

1.

1/CVII/2017

w sprawie zmiany uchwały nr 2/CIV/2016 w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym

2.

2/CVII/2017

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

3.

3/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

4.

4/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

5.

5/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

6.

6/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

7.

7/CVII/2017

w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu

8.

8/CVII/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków

 

 

CVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2017 r.

1.

1/CVIII/2017

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne

2.

2/CVIII/2017

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

3.

3/CVIII/2017

w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni

4.

4/CVIII/2017

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019

5.

5/CVIII/2017

w sprawie zmiany uchwały nr 1/CI/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

6.

6/CVIII/2017

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

7.

7/CVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Matematyka

8.

8/CVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

9.

9/CVIII/2017

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

 

CIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1.

1/CIX/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016

2.

2/CIX/2017

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017.

3.

3/CIX/2017

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.

4/CIX/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CIX/2017

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert

6.

6/CIX/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

7.

7/CIX/2017

w sprawie kursów i szkoleń

 

CX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 maja 2017 r.

1.

1/CX/2017

w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

2.

2/CX/2017

w sprawie inwestycji „Dom Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

3.

3/CX/2017

w sprawie inwestycji „Budowa hangaru wraz z zapleczem socjalno warsztatowym w ramach realizowanego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

4.

4/CX/2017

w sprawie inwestycji „Budowa pasa startowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

5.

5/CX/2017

w sprawie inwestycji „Śmigłowce szkolno treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

6.

6/CX/2017

w sprawie inwestycji „Jednosilnikowe samoloty szkolno-treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie”

7.

7/CX/2017

w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy klasy MEP(L) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Chełmie”

8.

8/CX/2017

w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy do szkolenia w lotach według przyrządów (IR) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

9.

9/CX/2017

w sprawie inwestycji „Symulator lotów dla pilotów śmigłowcowych typu FNTP II dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

10.

10/CX/2017

w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek Filologia polska

11.

11/CX/2017

w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia

12.

12/CX/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych ORACLE dla studentów kierunku Matematyka

13.

13/CX/2017

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14.

14/CX/2017

w sprawie utworzenia kursów dokształcających

 

CXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 czerwca 2017  r.

1.

1/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/CXI/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXI/2017

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018

8.

8/CXI/2017

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

9.

9/CXI/2017

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

10.

10/CXI/2017

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pielęgniarstwo

11.

11/CXI/2017

w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  studiów prowadzonych w PWSZ w Chełmie

12.

12/CXI/2017

w sprawie kształcenia na profilu ogólnoakademickim

13.

13/CXI/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert

14.

14/CXI/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

CXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 września 2017  r.

1.

1/CXII/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2017 - 2021

2.

2/CXII/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/CXII/2017

w sprawie zmiany nazwy specjalności kształcenia prowadzonej w ramach kierunku Filologia

4.

4/CXII/2017

w sprawie programów studiów, w tym planów studiów

5.

5/CXII/2017

w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska

6.

6/CXII/2017

w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/CXII/2017

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

8.

8/CXII/2017

w sprawie powołania kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych

9.

9/CXII/2017

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.

10/CXII/2017

w sprawie nawiązania stosunku pracy z  nauczycielami akademickimi w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy

11.

11/CXII/2017

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

12.

12/CXII/2017

w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

13.

13/CXII/2017

w sprawie przystąpienia do Programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

14.

14/CXII/2017

w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert

15.

15/CXII/2017

w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert

16.

16/CXII/2017

w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

17.

17/CXII/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

18.

18/CXII/2017

w sprawie planu i programu Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki

19.

19/CXII/2017

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

20.

20/CXII/2017

w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie

21.

21/CXII/2017

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

22.

22/CXII/2017

w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

23.

23/CXII/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 listopada 2017 r.

1.

1/CXIII/2017

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017

2.

2/CXIII/2017

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

3.

3/CXIII/2017

w sprawie studiów podyplomowych

4.

4/CXIII/2017

w sprawie utworzenia kursu Repetytorium z fizyki

 

CXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 grudnia 2017 r.

1.

1/CXIV/2017

w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.

2/CXIV/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017

3.

3/CXIV/2017

w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów